Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Deze pagina ondersteunt uw browser slechts beperkt. We raden u aan over te schakelen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

🌞 Summer Sale bis zu -30% 📢 nur für eine kurze Zeit

⭐⭐⭐⭐⭐ 150.000+ zufriedene Kunden 💪 Premium Ausrüstung seit 1993 💚

Gegevensbescherming

Privacybeleid

Inhoudsopgave

Inleiding en overzicht

Wij hebben dit privacybeleid (versie 06.09.2021-111824947) opgesteld om u informatie te verstrekken in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving, welke persoonsgegevens (kortweg data) wij als verwerkingsverantwoordelijke - en de door ons in opdracht gegeven verwerkers (bijv. providers) - verwerken, in de toekomst zullen verwerken en welke rechtmatige opties u heeft. De gebruikte termen moeten geslachtsneutraal worden opgevat.
In het kort: Wij geven u uitgebreide informatie over gegevens die wij over u verwerken.

Verklaringen over gegevensbescherming klinken meestal erg technisch en gebruiken gespecialiseerde juridische termen. Dit privacybeleid is daarentegen bedoeld om de belangrijkste zaken voor u zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover dit bevorderlijk is voor transparantie, technische termen op een lezersvriendelijke manier uitgelegd, Links naar meer informatie en afbeeldingen worden gebruikt. We informeren je dus in duidelijke en eenvoudige taal dat we in het kader van onze bedrijfsactiviteiten alleen persoonlijke gegevens verwerken als er een overeenkomstige wettelijke basis is. Dit is zeker niet mogelijk als we zo beknopt, onduidelijk en juridisch-technisch mogelijke uitleg geven, zoals vaak standaard is op het internet als het gaat om gegevensbescherming. Ik hoop dat u de volgende uitleg interessant en informatief vindt en dat er misschien een of twee stukjes informatie tussen zitten die u nog niet wist.
Als u nog vragen hebt, willen we u vragen contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie die hieronder of in de wettelijke kennisgeving wordt genoemd, de vermelde links te volgen en meer informatie te bekijken op websites van derden. Onze contactgegevens vindt u natuurlijk ook in de wettelijke kennisgeving.

Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons bedrijf worden verwerkt en op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door bedrijven die in opdracht van ons handelen (verwerkers). Onder persoonsgegevens verstaan we informatie in de zin van art. 4 nr. 1 GDPR, zoals iemands naam, e-mailadres en postadres. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. De reikwijdte van dit privacybeleid omvat

 • alle online aanwezigheden (websites, online winkels) die we exploiteren
 • Sociale media en e-mailcommunicatie
 • Mobiele apps voor smartphones en andere apparaten

Kortom: Het privacybeleid is van toepassing op alle gebieden waarop binnen het bedrijf op gestructureerde wijze persoonsgegevens worden verwerkt via de genoemde kanalen. Als we buiten deze kanalen om een juridische relatie met u aangaan, zullen we u indien nodig apart informeren.

Wettelijke grondslagen

In het volgende privacybeleid geven we u transparante informatie over de wettelijke principes en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ons in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken.
Voor zover het EU-wetgeving betreft, verwijzen we naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. U kunt deze Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU uiteraard online raadplegen op EUR-Lex, het toegangspunt tot EU-wetgeving, op het volgende adres https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 .

Wij verwerken uw gegevens alleen als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. Toestemming (Artikel 6(1)(a) GDPR): Je hebt ons toestemming gegeven om gegevens te verwerken voor een specifiek doel. Een voorbeeld hiervan is het opslaan van de gegevens die je hebt ingevuld in een contactformulier.
 2. Contract (Artikel 6(1)(b) GDPR): Om een contract of precontractuele verplichtingen met je na te komen, verwerken we je gegevens. Als we bijvoorbeeld een koopcontract met je sluiten, hebben we vooraf persoonlijke gegevens nodig.
 3. Wettelijke verplichting (Artikel 6 lid 1 lit. c GDPR): Als we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting, verwerken we je gegevens. We zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Deze bevatten meestal persoonsgegevens.
 4. Legitieme belangen (Artikel 6(1)(f) GDPR): In het geval van legitieme belangen die uw fundamentele rechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. We moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website veilig en efficiënt te laten werken. Deze verwerking is daarom een legitiem belang.

Andere voorwaarden, zoals de vervulling van taken van algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag en de bescherming van vitale belangen, zijn over het algemeen niet op ons van toepassing. Als een dergelijke rechtsgrondslag relevant is, zal dit op het juiste punt worden aangegeven.

Naast de EU-verordening zijn ook nationale wetten van toepassing:

 • In Oostenrijk is dit de federale wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Gegevensbeschermingswet), in het kort DSG.
 • In Duitsland de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevensin het kort BDSG.

Als er andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen we u hierover informeren in de volgende paragrafen.

Contactgegevens van de controller

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of instantie:
ALPIN LOACKCKER GmbH
Straat huizen 59
A - 6842 Koblach

Vertegenwoordigingsbevoegd: Felix Loacker
Afdruk: https://www.alpinloacker.com/pages/impressum

Opslagduur

Het is voor ons een algemeen criterium dat we persoonlijke gegevens slechts zolang opslaan als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Dit betekent dat we persoonlijke gegevens verwijderen zodra de reden voor de gegevensverwerking niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te slaan, zelfs nadat het oorspronkelijke doel niet meer bestaat, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden.

Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd of als u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo snel mogelijk verwijderd, op voorwaarde dat er geen verplichting bestaat om ze op te slaan.

We zullen u hieronder informeren over de specifieke duur van de betreffende gegevensverwerking als we daar meer informatie over hebben.

Rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Volgens artikel 13 GDPR heb je de volgende rechten op een eerlijke en transparante gegevensverwerking:

 • Volgens Artikel 15 GDPR heb je recht op toegang tot informatie over de vraag of wij gegevens over jou verwerken. Als dit het geval is, heb je het recht om een kopie van de gegevens en de volgende informatie te ontvangen:
  • het doel waarvoor we de gegevens verwerken;
  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • wie deze gegevens ontvangt en, als de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd;
  • hoe lang de gegevens worden opgeslagen;
  • het bestaan van het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
  • de herkomst van de gegevens als wij deze niet bij u hebben verzameld;
  • of er profilering wordt uitgevoerd, d.w.z. of gegevens automatisch worden geanalyseerd om een persoonlijk profiel van u te maken.
 • Volgens artikel 16 GDPR heb je recht op rectificatie van de gegevens, wat betekent dat we gegevens moeten corrigeren als je fouten vindt.
 • Volgens Artikel 17 GDPR heb je het recht op wissen ("recht om vergeten te worden"), wat specifiek betekent dat je kunt verzoeken om het wissen van je gegevens.
 • Volgens Artikel 18 GDPR heb je het recht op beperking van de verwerking, wat betekent dat we de gegevens alleen mogen opslaan maar niet verder mogen gebruiken.
 • Volgens Artikel 19 GDPR heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat we je gegevens op verzoek in een veelgebruikt formaat zullen verstrekken.
 • Volgens Artikel 21 GDPR heb je het recht om bezwaar te maken, wat een wijziging in de verwerking na handhaving inhoudt.
  • Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (openbaar belang, uitoefening van openbaar gezag) of artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. We zullen dan zo snel mogelijk controleren of we dit bezwaar wettelijk kunnen honoreren.
  • Als gegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit type gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet langer gebruiken voor direct marketing.
  • Als gegevens worden gebruikt voor profilering, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit type gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet langer gebruiken voor profilering.
 • Op grond van artikel 22 GDPR kunt u het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (bijv. profilering).

Kortom: Je hebt rechten - aarzel niet om contact op te nemen met de bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke!

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan u de website kunt vinden op https://www.dsb.gv.at/ kunt vinden op In Duitsland is er een functionaris voor gegevensbescherming voor elke deelstaat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI) voor meer informatie. De volgende lokale autoriteit voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming

Hoofd: Dr. Andrea Jelinek
Adres:
Barichgasse 40-42, 1030 Wenen
Telefoon nr:
+43 1 52 152-0
E-mailadres:
dsb@dsb.gv.at
Website:
https://www.dsb.gv.at/

Gegevensoverdracht naar derde landen

Wij dragen alleen gegevens over aan of verwerken alleen gegevens in landen buiten de EU (derde landen) als u toestemming geeft voor deze verwerking, als dit wettelijk of contractueel verplicht is en in elk geval alleen voor zover dit algemeen is toegestaan. In de meeste gevallen is uw toestemming de belangrijkste reden voor ons om gegevens in derde landen te verwerken. De verwerking van persoonlijke gegevens in derde landen zoals de VS, waar veel softwarefabrikanten diensten aanbieden en hun serverlocaties hebben, kan betekenen dat persoonlijke gegevens op onverwachte manieren worden verwerkt en opgeslagen.

We wijzen er uitdrukkelijk op dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor gegevensoverdracht naar de VS. Gegevensverwerking door Amerikaanse diensten (zoals Google Analytics) kan ertoe leiden dat gegevens niet in geanonimiseerde vorm worden verwerkt en opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. Bovendien kunnen verzamelde gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere diensten van dezelfde provider als u een overeenkomstige gebruikersaccount hebt. Waar mogelijk proberen we gebruik te maken van serverlocaties binnen de EU als dit wordt aangeboden.

We zullen u meer gedetailleerd informeren over gegevensoverdracht naar derde landen, indien van toepassing, in de betreffende secties van dit privacybeleid.

Veiligheid van gegevensverwerking

We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonlijke gegevens te beschermen. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren we persoonlijke gegevens. Op deze manier maken we het voor derden zo moeilijk mogelijk om persoonlijke informatie uit onze gegevens af te leiden.

Art. 25 GDPR verwijst naar "gegevensbescherming door ontwerp en standaard", wat betekent dat we altijd nadenken over beveiliging en passende maatregelen nemen voor zowel software (bijv. formulieren) als hardware (bijv. toegang tot de serverruimte). Indien nodig gaan we hieronder dieper in op specifieke maatregelen.

TLS-codering met https

TLS, encryptie en https klinken erg technisch, en dat zijn ze ook. We gebruiken HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor "beveiligd hypertext overdrachtsprotocol") om gegevens beveiligd over het internet te verzenden.
Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van je browser naar onze webserver beveiligd is - niemand kan "meeluisteren".

We hebben dus een extra beveiligingslaag geïntroduceerd en voldoen aan gegevensbescherming door middel van technologisch ontwerp. Artikel 25 lid 1 GDPR). Door gebruik te maken van TLS (Transport Layer Security), een coderingsprotocol voor veilige gegevensoverdracht op internet, kunnen we de bescherming van vertrouwelijke gegevens garanderen.
U kunt het gebruik van deze beveiliging voor gegevensoverdracht herkennen aan het kleine slotsymbool Vergrendel linksboven in de browser, links van het internetadres (bijv. examplepage.com) en het gebruik van het https-schema (in plaats van http) als onderdeel van ons internetadres.
Als je meer wilt weten over versleuteling, raden we je aan op Google te zoeken naar "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki" voor goede links naar meer informatie.

Communicatie

Samenvatting communicatie
👥 Betrokkenen: Iedereen die met ons communiceert per telefoon, e-mail of online formulier
📓 Verwerkte gegevens: bijv. telefoonnummer, naam, e-mailadres, ingevoerde formuliergegevens. Meer details hierover vindt u in het desbetreffende gebruikte contacttype
Doel: Afhandeling van communicatie met klanten, zakelijke partners, enz.
📅 Opslagperiode: Duur van de business case en de wettelijke bepalingen
⚖️ Rechtsgrondslagen: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (contract), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitieme belangen)

Als u contact met ons opneemt en communiceert via telefoon, e-mail of online formulier, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

De gegevens worden verwerkt voor het behandelen en verwerken van uw aanvraag en de bijbehorende zakelijke transactie. De gegevens worden bewaard zolang de wet dit vereist.

Betrokken personen

Alle personen die contact met ons opnemen via de door ons beschikbaar gestelde communicatiekanalen, zijn betrokken bij de bovengenoemde processen.

Telefoon

Wanneer u ons belt, worden de gespreksgegevens gepseudonimiseerd opgeslagen op het betreffende eindapparaat en bij de gebruikte telecommunicatieprovider. Bovendien kunnen gegevens zoals naam en telefoonnummer vervolgens per e-mail worden verzonden en opgeslagen om vragen te beantwoorden. De gegevens worden gewist zodra de zakelijke transactie is afgerond en de wettelijke vereisten dit toestaan.

E-mail

Als u per e-mail met ons communiceert, kunnen gegevens worden opgeslagen op het betreffende eindapparaat (computer, laptop, smartphone, enz.) en gegevens kunnen worden opgeslagen op de e-mailserver. De gegevens worden verwijderd zodra de zakelijke transactie is afgerond en de wettelijke vereisten dit toestaan.

Online formulieren

Als u met ons communiceert via een online formulier, worden de gegevens opgeslagen op onze webserver en mogelijk doorgestuurd naar een van onze e-mailadressen. De gegevens worden verwijderd zodra de zakelijke transactie is afgerond en de wettelijke vereisten dit toestaan.

Wettelijke basis

De verwerking van gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

 • Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming): U geeft ons toestemming om uw gegevens op te slaan en te gebruiken voor doeleinden die verband houden met de zakelijke transactie;
 • Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (contract): Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met jou of een verwerker zoals de telefoonprovider of we moeten de gegevens verwerken voor precontractuele activiteiten, zoals het opstellen van een offerte;
 • Art. 6 lid 1 lit. f GDPR (gerechtvaardigde belangen): We willen vragen van klanten en zakelijke communicatie op een professionele manier afhandelen. Hiervoor zijn bepaalde technische voorzieningen nodig, zoals e-mailprogramma's, uitwisselingsservers en aanbieders van mobiele telefonie, om de communicatie efficiënt te laten verlopen.

Cookies

Overzicht cookies
👥 Betrokken partijen: Bezoekers van de website
Doel: afhankelijk van de cookie in kwestie. Meer informatie hierover vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de gebruikte cookie. Meer informatie hierover vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.
📅 Opslagduur: hangt af van de cookie in kwestie, kan variëren van uren tot jaren
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f GDPR (legitieme belangen)

Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan.
Hieronder leggen we uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat je het volgende privacybeleid beter kunt begrijpen.

Wanneer u op internet surft, gebruikt u een browser. Bekende browsers zijn Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd.

Eén ding valt niet te ontkennen: Cookies zijn echt handige hulpjes. Bijna alle websites gebruiken cookies. Om precies te zijn zijn dat HTTP-cookies, want er zijn ook andere cookies voor andere toepassingsgebieden. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die door onze website op je computer worden opgeslagen. Deze cookiebestanden worden automatisch opgeslagen in de cookiemap, als het ware het "brein" van je browser. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Bij het definiëren van een cookie moeten ook een of meer attributen worden opgegeven.

Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens over u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, stuurt uw browser de "gebruikersgerelateerde" informatie terug naar onze site. Dankzij cookies weet onze website wie u bent en biedt u de instellingen die u gewend bent. In sommige browsers heeft elke cookie zijn eigen bestand; in andere, zoals Firefox, worden alle cookies in één bestand opgeslagen.

De volgende grafiek toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser zoals Chrome en de webserver. De webbrowser vraagt een website op en ontvangt een cookie terug van de server, die de browser opnieuw gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd.

HTTP-cookie-interactie tussen browser en webserver

Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze website aangemaakt, third-party cookies worden door partnerwebsites aangemaakt (bijv. Google Analytics). Elke cookie moet afzonderlijk worden beoordeeld, omdat elke cookie andere gegevens opslaat. De vervaltijd van een cookie varieert ook van enkele minuten tot enkele jaren. Cookies zijn geen softwareprogramma's en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere "malware". Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op je pc.

Zo kunnen cookiegegevens er bijvoorbeeld uitzien:

Naam: _ga
Waarde: GA1.2.1326744211.152111824947-9
Beoogd gebruik: Differentiatie van websitebezoekers
Vervaldatum: na 2 jaar

Een browser moet deze minimumafmetingen kunnen ondersteunen:

 • Minstens 4096 bytes per cookie
 • Ten minste 50 cookies per domein
 • Ten minste 3000 cookies in totaal

Welke soorten cookies zijn er?

De vraag welke cookies we in het bijzonder gebruiken hangt af van de gebruikte diensten en wordt in de volgende secties van het privacybeleid verduidelijkt. Op dit punt willen we kort de verschillende soorten HTTP-cookies uitleggen.

Er zijn 4 verschillende soorten cookies:

Essentiële cookies
Deze cookies zijn nodig om de basisfuncties van de website te garanderen. Deze cookies zijn bijvoorbeeld nodig wanneer een gebruiker een product in het winkelmandje plaatst, vervolgens verder surft op andere pagina's en later naar de kassa gaat. Deze cookies zorgen ervoor dat het winkelmandje niet wordt verwijderd, zelfs als de gebruiker zijn browservenster sluit.

Doelgerichte cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van de gebruiker en of de gebruiker foutmeldingen krijgt. Deze cookies worden ook gebruikt om de laadtijd en het gedrag van de website met verschillende browsers te meten.

Gerichte cookies
Deze cookies zorgen voor een betere gebruiksvriendelijkheid. Zo worden bijvoorbeeld ingevoerde locaties, lettergroottes of formuliergegevens opgeslagen.

Reclame cookies
Deze cookies worden ook wel targeting cookies genoemd. Ze worden gebruikt om op de gebruiker afgestemde advertenties te leveren. Dit kan erg praktisch zijn, maar ook erg vervelend.

Wanneer je een website voor de eerste keer bezoekt, wordt je meestal gevraagd welke van deze soorten cookies je wilt toestaan. En natuurlijk wordt deze beslissing ook opgeslagen in een cookie.

Als je meer wilt weten over cookies en niet bang bent voor technische documentatie, raden we je het volgende aan https://tools.ietf.org/html/rfc6265het verzoek om commentaar van de Internet Engineering Task Force (IETF) met de naam "HTTP State Management Mechanism".

Doel van verwerking via cookies

Het doel hangt uiteindelijk af van de cookie in kwestie. Meer details hierover vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Cookies zijn kleine hulpjes voor veel verschillende taken. Helaas is het niet mogelijk om te veralgemenen welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar we zullen je in het volgende privacybeleid informeren over de verwerkte of opgeslagen gegevens.

Opslagduur van cookies

De opslagduur is afhankelijk van de cookie in kwestie en wordt hieronder gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen meerdere jaren op een computer opgeslagen blijven.

U kunt de opslagperiode ook zelf beïnvloeden. U kunt alle cookies op elk gewenst moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook "Recht op bezwaar" hieronder). Bovendien worden cookies die zijn gebaseerd op toestemming uiterlijk verwijderd nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dat moment onaangetast blijft.

Recht op bezwaar - hoe kan ik cookies verwijderen?

U bepaalt zelf hoe en of u cookies wilt gebruiken. Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, heb je altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, te deactiveren of slechts gedeeltelijk toe te staan. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan.

Als u wilt weten welke cookies in uw browser zijn opgeslagen of als u de cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit vinden in de instellingen van uw browser:

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd informeert wanneer er een cookie wordt ingesteld. U kunt dan voor elke individuele cookie beslissen of u deze wel of niet wilt toestaan. De procedure verschilt per browser. U kunt de instructies het beste opzoeken in Google met de zoekterm "cookies verwijderen Chrome" of "cookies uitschakelen Chrome" in het geval van een Chrome-browser.

Wettelijke basis

Sinds 2009 zijn de zogenaamde "cookierichtlijnen" van kracht. Hierin staat dat het opslaan van cookies een toestemming (Artikel 6 lid 1 letter a GDPR) van u is. Er zijn echter nog steeds zeer verschillende reacties op deze richtlijnen binnen de EU-landen. In Oostenrijk is deze richtlijn echter geïmplementeerd in Sectie 96 (3) van de Telecommunicatiewet (TKG). In Duitsland zijn de cookierichtlijnen niet omgezet in nationale wetgeving. In plaats daarvan is deze richtlijn grotendeels geïmplementeerd in paragraaf 15 (3) van de Telemediawet (TMG).

Voor strikt noodzakelijke cookies, zelfs als er geen toestemming is gegeven legitieme belangen (Artikel 6(1)(f) GDPR), die in de meeste gevallen van economische aard zijn. We willen bezoekers van de website een prettige gebruikerservaring bieden en bepaalde cookies zijn daarvoor vaak absoluut noodzakelijk.

Als er cookies worden gebruikt die niet absoluut noodzakelijk zijn, gebeurt dit alleen met uw toestemming. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

In de volgende paragrafen wordt u meer in detail geïnformeerd over het gebruik van cookies als de gebruikte software cookies gebruikt.

Webhosting

Overzicht webhosting
👥 Getroffen: Bezoekers van de website
🤝 Doel: professionele hosting van de website en beveiliging van de werking ervan
📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en andere gegevens. Meer informatie hierover vindt u hieronder of bij de gebruikte webhostingprovider.
📅 Opslagperiode: hangt af van de betreffende provider, maar meestal 2 weken
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit.f GDPR (legitieme belangen)

Wat is webhosting?

Wanneer je tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie - waaronder persoonsgegevens - automatisch aangemaakt en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens moeten zo spaarzaam mogelijk en alleen gerechtvaardigd worden verwerkt. Met website bedoelen we het geheel van alle webpagina's op een domein, d.w.z. alles van de startpagina (homepage) tot de allerlaatste subpagina (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld example.de of example.com.

Als je een website op een scherm wilt bekijken, gebruik je een programma dat webbrowser heet. Sommige webbrowsers ken je waarschijnlijk wel van naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari.

Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waar de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het bedienen van een webserver is een ingewikkelde en tijdrovende klus, daarom wordt dit meestal gedaan door professionele providers. Deze providers bieden webhosting aan en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens.

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wanneer de browser op je computer (desktop, laptop, smartphone) verbinding maakt en tijdens de gegevensoverdracht van en naar de webserver. Enerzijds slaat uw computer gegevens op, anderzijds moet ook de webserver gegevens gedurende een bepaalde tijd opslaan om een goede werking te garanderen.

Ter illustratie:

Browser en webserver

Waarom verwerken we persoonlijke gegevens?

De doeleinden van gegevensverwerking zijn

 1. Professionele hosting van de website en het waarborgen van de werking ervan
 2. Operationele en IT-beveiliging handhaven
 3. Anonieme evaluatie van toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, voor strafrechtelijke vervolging of het instellen van vorderingen

Welke gegevens worden verwerkt?

Terwijl u onze website bezoekt, slaat onze webserver, d.w.z. de computer waarop deze website is opgeslagen, gewoonlijk automatisch gegevens op zoals

 • het volledige internetadres (URL) van de bezochte website (bijv. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=111824947)
 • Browser en browserversie (bijv. Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL) (bijv. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • de hostnaam en het IP-adres van het apparaat vanwaar toegang is verkregen (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121)
 • Datum en tijd
 • in bestanden, de zogenaamde webserver logbestanden

Hoe lang worden gegevens opgeslagen?

In de regel worden de bovengenoemde gegevens twee weken opgeslagen en daarna automatisch gewist. We geven deze gegevens niet door, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens in geval van onwettig gedrag door de autoriteiten worden ingezien.

Kortom: Uw bezoek wordt geregistreerd door onze provider (bedrijf dat onze website op speciale computers (servers) draait), maar wij geven uw gegevens niet door zonder uw toestemming!

Wettelijke basis

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit art. 6 lid 1 lit. f GDPR (bescherming van gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf veilig en gebruiksvriendelijk op het internet te presenteren en hieruit indien nodig aanvallen en claims te kunnen indienen.

Checkdomain privacybeleid

Wij gebruiken Checkdomain, een webhostingprovider, voor onze website. De dienstverlener is het Duitse bedrijf checkdomain GmbH, Große Burgstraße 27/29, 23552 Lübeck, Duitsland. U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Checkdomain in het privacybeleid op https://www.checkdomain.de/agb/datenschutz/ .

Privacybeleid Facebook-pixel

Wij gebruiken de Facebook-pixel van Facebook op onze website. We hebben hiervoor een code geïmplementeerd op onze website. De Facebook-pixel is een stukje JavaScript-code dat een verzameling functies laadt waarmee Facebook uw gebruikersacties kan volgen als u via Facebook-advertenties op onze website bent gekomen. Als u bijvoorbeeld een product koopt op onze website, wordt de Facebook-pixel geactiveerd en slaat uw acties op onze website op in een of meer cookies. Deze cookies stellen Facebook in staat om uw gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) te matchen met de gegevens van uw Facebook-account. Facebook verwijdert deze gegevens vervolgens weer. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet door ons worden ingezien en kunnen alleen worden gebruikt in het kader van advertenties. Als u een Facebook-gebruiker bent en bent ingelogd, wordt uw bezoek aan onze website automatisch toegewezen aan uw Facebook-gebruikersaccount.

We willen onze diensten en producten alleen tonen aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van Facebook-pixels kunnen onze reclamemaatregelen beter worden afgestemd op uw wensen en interesses. Dit betekent dat Facebook-gebruikers (op voorwaarde dat ze gepersonaliseerde reclame hebben toegestaan) passende reclame te zien krijgen. Facebook gebruikt de verzamelde gegevens ook voor analysedoeleinden en eigen advertenties.

Hieronder laten we je de cookies zien die zijn ingesteld door Facebook-pixel te integreren op een testpagina. Houd er rekening mee dat dit slechts voorbeeldcookies zijn. Afhankelijk van de interactie op onze website worden verschillende cookies ingesteld.

Naam: _fbp
Waarde: fb.1.1568287647279.257405483-6111824947-7
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt door Facebook gebruikt om advertentieproducten weer te geven.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: fr
Waarde: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf...1.0.Bdeiuf.
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat Facebook Pixel goed werkt.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062111824947-3
Waarde: Naam van de auteur
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat de tekst en naam op van een gebruiker die bijvoorbeeld een reactie achterlaat.
Vervaldatum: na 12 maanden

Naam: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: https%3A%2F%2Fwww.testseite...%2F (URL van de auteur)
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat de URL van de website op die de gebruiker invoert in een tekstveld op onze website.
Vervaldatum: na 12 maanden

Naam: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Waarde: E-mailadres van de auteur
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat het e-mailadres van de gebruiker op als deze dat op de website heeft opgegeven.
Vervaldatum: na 12 maanden

Opmerking: De hierboven genoemde cookies hebben betrekking op individueel gebruikersgedrag. Vooral bij het gebruik van cookies kunnen veranderingen in het gedrag van Facebook nooit worden uitgesloten.

Als u bent ingelogd bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties wijzigen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen jezelf. Als je geen Facebook-gebruiker bent, kun je klikken op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ om je op gebruik gebaseerde online advertenties te beheren. Daar heb je de mogelijkheid om providers te deactiveren of activeren.

We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. De gegevensverwerking wordt voornamelijk uitgevoerd door Facebook-pixels. Dit kan ertoe leiden dat gegevens niet worden verwerkt en in geanonimiseerde vorm worden opgeslagen. Bovendien kunnen Amerikaanse overheidsinstanties toegang krijgen tot individuele gegevens. Het is ook mogelijk dat deze gegevens worden gekoppeld aan gegevens van andere Facebook-services waarmee u een gebruikersaccount hebt.

Als u meer wilt weten over de gegevensbescherming door Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/policy.php.

Privacybeleid Facebook Automatische Geavanceerde Matching

We hebben ook Automatic Advanced Matching geactiveerd als onderdeel van de Facebook-pixelfunctie. Deze functie van de pixel stelt ons in staat om gehashte e-mails, namen, geslacht, stad, staat, postcode en geboortedatum of telefoonnummer als aanvullende informatie naar Facebook te sturen, mits je ons deze gegevens hebt verstrekt. Deze activering stelt ons in staat om reclamecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger af te stemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten.

Privacybeleid Google Analytics

Samenvatting privacybeleid Google Analytics
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer informatie hierover vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte eigenschappen
⚖️ Rechtsgrondslagen: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitieme belangen)

Wat is Google Analytics?

Op onze website gebruiken we de analysetool Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor de Europese regio is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar Google Analytics. De rapporten die we ontvangen van Google Analytics stellen ons in staat om onze website en onze service beter af te stemmen op uw wensen. Hieronder gaan we dieper in op de trackingtool en informeren we u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Google Analytics is een trackingtool dat wordt gebruikt om het verkeer op onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, wordt een trackingcode geïntegreerd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende acties die u op onze website uitvoert. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens naar de servers van Google Analytics gestuurd en daar opgeslagen.

Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapporten over uw gebruikersgedrag. Dit kunnen de volgende rapporten zijn:

 • Doelgroeprapporten: We gebruiken doelgroeprapporten om onze gebruikers beter te leren kennen en preciezer te weten wie geïnteresseerd is in onze service.
 • Ad-rapporten: Ad-rapporten maken het voor ons gemakkelijker om onze online advertenties te analyseren en te verbeteren.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe we meer mensen kunnen interesseren voor onze service.
 • Gedragsrapporten: Hier leren we hoe u met onze website omgaat. We kunnen bijhouden welk pad u aflegt op onze site en op welke links u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is een proces waarbij u een gewenste actie uitvoert als gevolg van een marketingboodschap. Bijvoorbeeld wanneer u converteert van een gewone websitebezoeker naar een koper of nieuwsbriefabonnee. Met behulp van deze rapporten leren we meer over hoe onze marketingmaatregelen door u worden ontvangen. Zo willen we ons conversiepercentage verhogen.
 • Real-time rapporten: Hier weten we altijd direct wat er op onze website gebeurt. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers deze tekst op dit moment lezen.

Waarom gebruiken we Google Analytics op onze website?

Ons doel met deze website is duidelijk: we willen je de best mogelijke service bieden. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken.

De statistisch geanalyseerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Aan de ene kant kunnen we onze site optimaliseren zodat deze beter gevonden wordt door geïnteresseerden op Google. Anderzijds helpen de gegevens ons om jou als bezoeker beter te begrijpen. Zo weten we precies wat we op onze website moeten verbeteren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties individueler en kosteneffectiever uit te voeren. Het heeft immers alleen zin om onze producten en diensten te tonen aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics maakt gebruik van een trackingcode om een willekeurige, unieke ID te creëren die is gekoppeld aan uw browsercookie. Zo herkent Google Analytics u als een nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een "terugkerende" gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te analyseren.

Om onze website met Google Analytics te kunnen analyseren, moet een property ID in de trackingcode worden ingevoegd. De gegevens worden vervolgens opgeslagen in de overeenkomstige eigenschap. De Google Analytics 4-eigenschap is standaard voor elke nieuw aangemaakte eigenschap. Als alternatief kunt u ook de Universal Analytics-eigenschap aanmaken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap worden de gegevens voor verschillende perioden opgeslagen.

Uw interacties op onze website worden gemeten met behulp van identificatoren zoals cookies en app instance-ID's. Interacties zijn alle soorten acties die u op onze website uitvoert. Als u ook andere systemen van Google gebruikt (zoals een Google-account), kunnen gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, worden gekoppeld aan cookies van derden. Google geeft geen Google Analytics-gegevens door, tenzij wij als websitebeheerder hiervoor toestemming geven. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien wettelijk vereist.

De volgende cookies worden door Google Analytics gebruikt:

Naam: _ga
Waarde: 2.1326744211.152111824947-5
Beoogd gebruik: Standaard gebruikt analytics.js de _ga cookie om de gebruikers-ID op te slaan. Deze wordt in principe gebruikt om onderscheid te maken tussen websitebezoekers.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _gid
Waarde: 2.1687193234.152111824947-1
Beoogd gebruik: De cookie wordt ook gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: _gat_gtag_UA_
Waarde: 1
Beoogd gebruik: Wordt gebruikt om het aanvraagpercentage te verlagen. Als Google Analytics wordt aangeboden via de Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ .
Vervaldatum: na 1 minuut

Naam: AMP_TOKEN
Waarde: niet gespecificeerd
Beoogd gebruik: De cookie heeft een token dat kan worden gebruikt om een gebruikers-ID op te halen bij de AMP-client ID-service. Andere mogelijke waarden geven een afmelding, een verzoek of een fout aan.
Vervaldatum: na 30 seconden tot een jaar

Naam: __utma
Waarde: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om uw gedrag op de website te volgen en prestaties te meten. De cookie wordt bijgewerkt telkens als er informatie naar Google Analytics wordt gestuurd.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: __utmt
Waarde: 1
Beoogd gebruik: De cookie wordt net als _gat_gtag_UA_ gebruikt om de aanvraagsnelheid te beperken.
Vervaldatum: na 10 minuten

Naam: __utmb
Waarde: 3.10.1564498958
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Het wordt bijgewerkt telkens wanneer nieuwe gegevens of informatie naar Google Analytics worden verzonden.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: __utmc
Waarde: 167421564
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Het is een sessiecookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser sluit.
Vervaldatum: Na het sluiten van de browser

Naam: __utmz
Waarde: m|utmccn=(verwijzing)|utmcmd=verwijzing|utmcct=/
Beoogd gebruik: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te identificeren. Dit betekent dat de cookie opslaat waarvandaan u naar onze website bent gekomen. Dit kan een andere pagina of een advertentie zijn geweest.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: __utmv
Waarde: niet gespecificeerd
Beoogd gebruik: De cookie wordt gebruikt om aangepaste gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt altijd bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt verzonden.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: Deze lijst kan niet als volledig worden beschouwd, aangezien Google de keuze van cookies van tijd tot tijd wijzigt.

Hier geven we je een overzicht van de belangrijkste gegevens die worden verzameld met Google Analytics:

Heatmaps: Google maakt zogenaamde heatmaps. Met heatmaps kun je precies zien op welke gebieden je klikt. Dit geeft ons informatie over waar u "reist" op onze site.

Sessieduur: Google definieert sessieduur als de tijd die u op onze site doorbrengt zonder deze te verlaten. Als u 20 minuten inactief bent geweest, wordt de sessie automatisch beëindigd.

Bouncepercentage (Het bouncepercentage:) Er is sprake van een bounce als je slechts één pagina op onze website bekijkt en daarna onze website weer verlaat.

Account aanmaken: Wanneer je een account aanmaakt op onze website of een bestelling plaatst, verzamelt Google Analytics deze gegevens.

IP-adres: Het IP-adres wordt alleen in verkorte vorm weergegeven, zodat er geen duidelijke toewijzing mogelijk is.

Locatie: Het IP-adres kan worden gebruikt om het land en je locatie bij benadering te bepalen. Dit proces staat ook bekend als IP-locatiebepaling.

Technische informatie: Technische informatie omvat je browsertype, je internetprovider en je schermresolutie.

Bron van herkomst: Google Analytics en we zijn natuurlijk ook geïnteresseerd via welke website of welke advertentie je op onze site terecht bent gekomen.

Andere gegevens zijn contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld wanneer u een video op onze site afspeelt), het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten. De lijst is niet uitputtend en is alleen bedoeld om een algemeen overzicht te geven van gegevensopslag door Google Analytics.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Google heeft servers over de hele wereld. De meeste servers staan in Amerika en daarom worden uw gegevens meestal opgeslagen op Amerikaanse servers. Hier kun je precies lezen waar de datacenters van Google zich bevinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Je gegevens worden verdeeld over verschillende fysieke gegevensdragers. Dit heeft als voordeel dat de gegevens sneller toegankelijk zijn en beter beschermd zijn tegen manipulatie. In elk datacenter van Google zijn er passende noodprogramma's voor uw gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware bij Google uitvalt of natuurrampen servers lamleggen, blijft het risico op een serviceonderbreking bij Google laag.

De bewaarperiode van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte eigenschappen. Bij gebruik van de nieuwere eigenschappen van Google Analytics 4 is de bewaartermijn voor uw gebruikersgegevens vastgesteld op 14 maanden. Voor andere zogenaamde gebeurtenisgegevens kunnen we kiezen voor een bewaarperiode van 2 maanden of 14 maanden.

Voor Universal Analytics-eigenschappen heeft Google Analytics een gestandaardiseerde bewaarperiode van 26 maanden voor uw gebruikersgegevens. Daarna worden uw gebruikersgegevens verwijderd. We hebben echter de mogelijkheid om zelf de bewaarperiode voor gebruikersgegevens te selecteren. Hiervoor hebben we vijf opties:

 • Verwijdering na 14 maanden
 • Verwijdering na 26 maanden
 • Schrapping na 38 maanden
 • Annulering na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering

Daarnaast is er ook de optie dat gegevens alleen worden verwijderd als u onze website niet meer bezoekt binnen de door ons geselecteerde periode. In dit geval wordt de bewaartermijn gereset telkens wanneer u onze website opnieuw bezoekt binnen de gespecificeerde periode.

Zodra de opgegeven periode is verstreken, worden de gegevens eenmaal per maand verwijderd. Deze bewaarperiode is van toepassing op uw gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersherkenning en advertentie-ID's (bijv. DoubleClick domeincookies). Rapportageresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden onafhankelijk van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van individuele gegevens tot een grotere eenheid.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen?

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hebt u het recht om informatie te krijgen over uw gegevens en om deze bij te werken, te verwijderen of te beperken. U kunt de browser add-on gebruiken om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) te deactiveren om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt. U kunt de browser add-on downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en installeren. Houd er rekening mee dat deze add-on alleen het verzamelen van gegevens door Google Analytics deactiveert.

Als u in het algemeen cookies wilt deactiveren, verwijderen of beheren (onafhankelijk van Google Analytics), zijn er aparte instructies voor elke browser:

Chrome: Cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Wettelijke basis

Het gebruik van Google Analytics vereist uw toestemming, die we hebben verkregen via onze cookie pop-up. Volgens Art. 6 lid 1 letter a GDPR (toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals deze kunnen voorkomen wanneer deze worden verzameld door web analytics tools.

Naast toestemming hebben we een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om onze website technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics herkennen we fouten op de website, kunnen we aanvallen identificeren en de efficiëntie verbeteren. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 lid 1 lit. f GDPR (legitieme belangen). Desalniettemin gebruiken we Google Analytics alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in onder andere de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= art. 46 lid 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht naar deze landen. Deze clausules verplichten Google om te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de bepalingen hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

We hopen dat we u hebben kunnen voorzien van de belangrijkste informatie over gegevensverwerking door Google Analytics. Als u meer wilt weten over de trackingdienst, raden we u deze twee links aan: http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Privacybeleid Google Tag Manager

Samenvatting van het privacybeleid van Google Tag Manager
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Organisatie van de individuele trackingtools
📓 Verwerkte gegevens: De Google Tag Manager slaat zelf geen gegevens op. De gegevens worden verzameld door de tags van de gebruikte tools voor webanalyse.
📅 Opslagduur: afhankelijk van het gebruikte webanalyseprogramma
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitieme belangen)

Wat is de Google Tag Manager?

We gebruiken Google Tag Manager van Google Inc. voor onze website. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle Google-diensten in Europa. Deze Tag Manager is een van de vele nuttige marketingproducten van Google. Met Google Tag Manager kunnen we codesecties van verschillende trackingtools die we op onze website gebruiken, centraal integreren en beheren.

In dit privacybeleid willen we je in meer detail uitleggen wat Google Tag Manager doet, waarom we het gebruiken en hoe gegevens worden verwerkt.

Google Tag Manager is een organisatietool waarmee we websitetags centraal en via een gebruikersinterface kunnen integreren en beheren. Tags zijn kleine stukjes code die bijvoorbeeld uw activiteiten op onze website registreren (volgen). Voor dit doel worden JavaScript-codesecties ingevoegd in de broncode van onze site. De tags zijn vaak afkomstig van interne Google-producten zoals Google Ads of Google Analytics, maar tags van andere bedrijven kunnen ook worden geïntegreerd en beheerd via de Manager. Dergelijke tags voeren verschillende taken uit. Ze kunnen browsergegevens verzamelen, marketingtools van gegevens voorzien, knoppen integreren, cookies instellen en gebruikers op meerdere websites volgen.

Waarom gebruiken we Google Tag Manager voor onze website?

Zoals het gezegde luidt: organisatie is het halve werk! En dat geldt natuurlijk ook voor het onderhoud van onze website. Om onze website zo goed mogelijk te maken voor jou en alle mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten, hebben we verschillende tracking tools nodig, zoals Google Analytics. De gegevens die deze tools verzamelen, laten ons zien waar u het meest in geïnteresseerd bent, waar we onze diensten kunnen verbeteren en aan welke mensen we onze aanbiedingen moeten tonen. En om deze tracking te laten werken, moeten we de bijbehorende JavaScript-codes in onze website integreren. In principe zouden we elk codegedeelte van de afzonderlijke trackingtools afzonderlijk in onze broncode kunnen integreren. Dit neemt echter relatief veel tijd in beslag en het is gemakkelijk om het overzicht te verliezen. Daarom gebruiken we de Google Tag Manager. We kunnen de benodigde scripts eenvoudig integreren en vanaf één plek beheren. De Google Tag Manager biedt ook een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en er is geen programmeerkennis vereist. Hierdoor kunnen we orde houden in onze tag jungle.

Welke gegevens worden opgeslagen door Google Tag Manager?

De Tag Manager zelf is een domein dat geen cookies plaatst of gegevens opslaat. Het fungeert slechts als "beheerder" van de geïmplementeerde tags. De gegevens worden geregistreerd door de individuele tags van de verschillende webanalysetools. De gegevens worden via de Google Tag Manager naar de individuele trackingtools geleid en niet opgeslagen.

De situatie is echter compleet anders bij de geïntegreerde tags van de verschillende webanalysetools, zoals Google Analytics. Afhankelijk van de analysetool worden meestal verschillende gegevens over uw webgedrag verzameld, opgeslagen en verwerkt met behulp van cookies. Lees onze teksten over gegevensbescherming voor de afzonderlijke analyse- en trackingtools die we op onze website gebruiken.

In de accountinstellingen van de Tag Manager hebben we Google toegestaan om geanonimiseerde gegevens van ons te ontvangen. Dit heeft echter alleen betrekking op het gebruik van onze Tag Manager en niet op uw gegevens die worden opgeslagen via de codesecties. Wij staan Google en anderen toe om geselecteerde gegevens in geanonimiseerde vorm te ontvangen. We geven daarom toestemming voor het anoniem delen van onze websitegegevens. Ondanks uitgebreid onderzoek hebben we niet kunnen achterhalen welke samengevatte en anonieme gegevens precies worden doorgestuurd. Google verwijdert in ieder geval alle informatie die onze website zou kunnen identificeren. Google vat de gegevens samen met honderden andere anonieme websitegegevens en maakt gebruikerstrends als onderdeel van benchmarkingmaatregelen. Bij benchmarking worden onze eigen resultaten vergeleken met die van onze concurrenten. Op basis van de verzamelde informatie kunnen processen worden geoptimaliseerd.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Wanneer Google gegevens opslaat, worden deze opgeslagen op eigen servers van Google. De servers bevinden zich over de hele wereld. De meeste bevinden zich in Amerika. Onder https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kun je precies zien waar de servers van Google zich bevinden.

Hoe lang de afzonderlijke trackingprogramma's uw gegevens opslaan, kunt u lezen in onze afzonderlijke gegevensbeschermingsteksten voor de afzonderlijke programma's.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen?

Google Tag Manager plaatst zelf geen cookies, maar beheert tags van verschillende trackingwebsites. In onze gegevensbeschermingsteksten voor de afzonderlijke trackingprogramma's vindt u gedetailleerde informatie over hoe u uw gegevens kunt verwijderen of beheren.

Houd er rekening mee dat uw gegevens bij gebruik van deze tool ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden niet als veilig beschouwd onder de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Gegevens mogen daarom niet zomaar worden overgedragen aan onveilige derde landen en daar worden opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties zijn (zoals EU standaard contractuele clausules) tussen ons en de niet-Europese serviceprovider.

Wettelijke basis

Het gebruik van Google Tag Manager vereist uw toestemming, die we hebben verkregen met onze cookie pop-up. Volgens Art. 6 lid 1 letter a GDPR (toestemming) de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals die kunnen voorkomen wanneer ze worden verzameld door webanalyse-instrumenten.

Naast toestemming hebben we een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van websitebezoekers om onze website technisch en economisch te verbeteren. De Google Tag Manager kan worden gebruikt om de efficiëntie te verbeteren. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 lid 1 lit. f GDPR (legitieme belangen). Desalniettemin gebruiken we Google Tag Manager alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= art. 46 lid 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die zijn gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de bepalingen hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Als je meer wilt weten over Google Tag Manager, raden we je de FAQ's op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

 

E-mailmarketing

Overzicht e-mailmarketing
👥 Betrokken partijen: Nieuwsbriefabonnees
Doel: Directe reclame per e-mail, melding van systeemrelevante gebeurtenissen
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, maar ten minste het e-mailadres. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikte e-mailmarketingtool.
📅 Bewaartermijn: Duur van het abonnement
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitieme belangen)

Wat is e-mailmarketing?

Om je op de hoogte te houden, maken we ook gebruik van e-mailmarketing. Als je toestemming hebt gegeven om onze e-mails of nieuwsbrieven te ontvangen, worden je gegevens ook verwerkt en opgeslagen. E-mailmarketing is een onderdeel van online marketing. Het gaat om het per e-mail versturen van nieuws of algemene informatie over een bedrijf, producten of diensten naar een specifieke groep mensen die daarin geïnteresseerd is.

Als u wilt deelnemen aan onze e-mailmarketing (meestal via een nieuwsbrief), hoeft u zich normaal gesproken alleen maar te registreren met uw e-mailadres. Hiervoor vult u een online formulier in en verstuurt dit. We kunnen u echter ook vragen om uw titel en naam op te geven, zodat we u persoonlijk kunnen schrijven.

In principe werkt het abonneren op nieuwsbrieven met behulp van de zogenaamde "double opt-in procedure". Nadat u zich op onze website hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving voor de nieuwsbrief. Dit garandeert dat het e-mailadres aan jou toebehoort en dat niemand zich heeft ingeschreven met een e-mailadres van een derde partij. Wij of een door ons gebruikt meldingsprogramma registreren elke individuele registratie. Dit is nodig zodat we kunnen bewijzen dat het registratieproces wettelijk correct is. In de regel worden het tijdstip van registratie, het tijdstip van registratiebevestiging en uw IP-adres opgeslagen. Daarnaast wordt ook geregistreerd wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw opgeslagen gegevens.

Waarom gebruiken we e-mailmarketing?

We willen natuurlijk in contact met je blijven en je altijd voorzien van het belangrijkste nieuws over ons bedrijf. Hiervoor gebruiken we e-mailmarketing - vaak kortweg "nieuwsbrieven" genoemd - als een essentieel onderdeel van onze online marketing. Als je hiermee instemt of als het wettelijk is toegestaan, sturen we je nieuwsbrieven, systeeme-mails of andere meldingen per e-mail. Wanneer we in de volgende tekst de term "nieuwsbrief" gebruiken, bedoelen we vooral e-mails die regelmatig worden verstuurd. Natuurlijk willen we je op geen enkele manier lastigvallen met onze nieuwsbrieven. Daarom proberen we altijd alleen relevante en interessante inhoud aan te bieden. Je kunt bijvoorbeeld meer te weten komen over ons bedrijf, onze diensten of producten. Omdat we onze aanbiedingen voortdurend verbeteren, kom je via onze nieuwsbrief altijd te weten wanneer er nieuws is of wanneer we speciale, lucratieve acties aanbieden. Als we voor onze e-mailmarketing een beroep doen op een serviceprovider die een professionele verzendtool aanbiedt, doen we dat om je snel en veilig nieuwsbrieven te kunnen aanbieden. Het doel van onze e-mailmarketing is in principe om je te informeren over nieuwe aanbiedingen en ook om onze bedrijfsdoelen te bereiken.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u abonnee wordt van onze nieuwsbrief via onze website, bevestigt u uw lidmaatschap van een e-maillijst per e-mail. Naast uw IP-adres en e-mailadres kunnen ook uw titel, naam, adres en telefoonnummer worden opgeslagen. Dit gebeurt echter alleen als u toestemming geeft voor het opslaan van deze gegevens. De als zodanig gemarkeerde gegevens zijn noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de aangeboden dienst. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig, maar als u dit niet doet, kunt u geen gebruik maken van de service. Daarnaast kan informatie over uw apparaat of uw favoriete inhoud op onze website worden opgeslagen. U kunt meer te weten komen over het opslaan van gegevens wanneer u een website bezoekt in het gedeelte "Automatische gegevensopslag". We registreren uw toestemmingsverklaring zodat we altijd kunnen bewijzen dat deze voldoet aan onze wetten.

Duur van de gegevensverwerking

Als u uw e-mailadres uitschrijft van onze distributielijst voor e-mails/nieuwsbrieven, kunnen we uw adres maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, zodat we uw toestemming op dat moment nog steeds kunnen bewijzen. We mogen deze gegevens alleen verwerken als we ons moeten verdedigen tegen eventuele claims.

Als u echter bevestigt dat u ons uw toestemming voor de nieuwsbriefregistratie hebt gegeven, kunt u te allen tijde een individueel verzoek tot verwijdering indienen. Als u uw toestemming definitief herroept, behouden wij ons het recht voor om uw e-mailadres op te slaan in een zwarte lijst. Zolang u zich vrijwillig hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uiteraard uw e-mailadres.

Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Het enige wat u hoeft te doen is uw toestemming voor het abonnement op de nieuwsbrief intrekken. Dit duurt normaal gesproken slechts een paar seconden of een of twee klikken. Meestal vind je aan het einde van elke e-mail een link om je abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Als je de link echt niet kunt vinden in de nieuwsbrief, neem dan per e-mail contact met ons op en we zullen je abonnement op de nieuwsbrief onmiddellijk annuleren.

Wettelijke basis

Onze nieuwsbrief wordt verstuurd op basis van uw toestemming (Artikel 6(1)(a) GDPR). Dit betekent dat we je alleen een nieuwsbrief mogen sturen als je je daar van tevoren actief voor hebt aangemeld. Indien nodig kunnen we u ook reclameboodschappen sturen op basis van artikel 7 (3) AVG als u klant bij ons bent geworden en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor directe reclame.

Informatie over speciale e-mailmarketingdiensten en hoe deze persoonlijke gegevens verwerken, indien beschikbaar, vindt u in de volgende secties.

Online marketing

Samenvatting privacybeleid online marketing
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Evaluatie van bezoekersinformatie om de website te optimaliseren.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonsgegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikte online marketingtool.
📅 Bewaartermijn: afhankelijk van de gebruikte online marketingtools
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f GDPR (legitieme belangen)

Wat is online marketing?

Online marketing verwijst naar alle maatregelen die online worden uitgevoerd om marketingdoelen te bereiken, zoals het vergroten van de naamsbekendheid of het sluiten van een deal. Onze online marketingmaatregelen zijn er ook op gericht om mensen te attenderen op onze website. Daarom gebruiken we online marketing om ons aanbod aan veel geïnteresseerde mensen te laten zien. Hierbij gaat het meestal om online adverteren, contentmarketing of zoekmachineoptimalisatie. Persoonlijke gegevens worden ook opgeslagen en verwerkt zodat we online marketing efficiënt en gericht kunnen inzetten. Aan de ene kant helpen de gegevens ons om onze inhoud alleen te tonen aan mensen die er daadwerkelijk in geïnteresseerd zijn en aan de andere kant kunnen we het reclamesucces van onze online marketingmaatregelen meten.

Waarom gebruiken we online marketingtools?

We willen onze website tonen aan iedereen die geïnteresseerd is in wat we te bieden hebben. We zijn ons ervan bewust dat dit niet mogelijk is zonder bewust geïmplementeerde maatregelen. Daarom gebruiken we online marketing. Er zijn verschillende tools die het ons gemakkelijker maken om aan onze online marketingmaatregelen te werken en die ook gegevens gebruiken om voortdurend suggesties voor verbetering te doen. Zo kunnen we onze campagnes beter afstemmen op onze doelgroep. Het doel van deze online marketingtools is uiteindelijk om ons aanbod te optimaliseren.

Welke gegevens worden verwerkt?

Er worden gebruikersprofielen aangemaakt en gegevens worden opgeslagen in bijvoorbeeld cookies (kleine tekstbestanden), zodat onze online marketing werkt en het succes van de maatregelen kan worden gemeten. Met behulp van deze gegevens kunnen we niet alleen op de traditionele manier adverteren, maar ook onze inhoud direct op onze website weergeven op de manier die u verkiest. Er zijn verschillende tools van derden die deze functies aanbieden en uw gegevens dienovereenkomstig verzamelen en opslaan. De genoemde cookies slaan bijvoorbeeld op welke webpagina's u op onze website hebt bezocht, hoe lang u deze pagina's hebt bekeken, op welke links of knoppen u hebt geklikt of van welke website u bij ons bent gekomen. Er kan ook technische informatie worden opgeslagen. Bijvoorbeeld uw IP-adres, welke browser u gebruikt, vanaf welk eindapparaat u onze website bezoekt of de tijd waarop u onze website bezocht en weer verliet. Als u ermee hebt ingestemd dat we ook uw locatie bepalen, kunnen we dit ook opslaan en verwerken.

Uw IP-adres wordt in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen (d.w.z. ingekort). Unieke gegevens die u direct als persoon identificeren, zoals uw naam, adres of e-mailadres, worden ook alleen in gepseudonimiseerde vorm opgeslagen als onderdeel van het advertentie- en online marketingproces. We kunnen u dus niet als persoon identificeren; we slaan de gepseudonimiseerde, opgeslagen informatie alleen op in de gebruikersprofielen.

De cookies kunnen ook worden gebruikt, geanalyseerd en gebruikt voor reclamedoeleinden op andere websites die met dezelfde reclametools werken. De gegevens kunnen dan ook worden opgeslagen op de servers van de aanbieders van de reclametools.

In uitzonderlijke gevallen kunnen unieke gegevens (naam, e-mailadres, enz.) ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen. Deze opslag vindt bijvoorbeeld plaats als je lid bent van een social media-kanaal dat we gebruiken voor onze online marketingmaatregelen en het netwerk eerder ontvangen gegevens koppelt aan het gebruikersprofiel.

Bij alle reclametools die we gebruiken en die je gegevens op hun servers opslaan, ontvangen we alleen samengevatte informatie en nooit gegevens die je als individu identificeerbaar maken. De gegevens laten alleen zien hoe goed de reclamemaatregelen hebben gewerkt. We kunnen bijvoorbeeld zien welke maatregelen ertoe hebben geleid dat u of andere gebruikers naar onze website zijn gekomen en daar een dienst of product hebben gekocht. Op basis van de analyses kunnen we ons reclameaanbod in de toekomst verbeteren en nog beter afstemmen op de behoeften en wensen van geïnteresseerden.

Duur van de gegevensverwerking

We zullen je hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking als we daar meer informatie over hebben. In het algemeen verwerken we persoonlijke gegevens alleen zo lang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Gegevens die in cookies zijn opgeslagen, worden voor verschillende perioden bewaard. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, terwijl andere gedurende enkele jaren in uw browser kunnen worden opgeslagen. Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke cookies die door de aanbieder worden gebruikt, kunt u meestal vinden in de respectieve verklaringen over gegevensbescherming van de afzonderlijke aanbieders.

Recht op bezwaar

Je hebt ook het recht en de mogelijkheid om je toestemming voor het gebruik van cookies of derde aanbieders op elk moment in te trekken. Dit kan via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-outfuncties. U kunt het verzamelen van gegevens door cookies bijvoorbeeld ook voorkomen door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van annulering.

Omdat cookies over het algemeen kunnen worden gebruikt bij online marketingtools, raden we u ook aan ons algemene privacybeleid over cookies te lezen. Om precies te weten welke gegevens van u worden opgeslagen en verwerkt, moet u het privacybeleid van de betreffende tools lezen.

Wettelijke basis

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van externe aanbieders, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de betreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 lid 1 lit. a GDPR (toestemming) is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals kan voorkomen wanneer deze worden verzameld door online marketing tools.

We hebben ook een legitiem belang bij het meten van online marketingmaatregelen in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en onze maatregelen te optimaliseren met behulp van de verkregen gegevens. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 lid 1 lit. f GDPR (legitieme belangen). Desalniettemin gebruiken we de tools alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Informatie over speciale online marketingtools - indien beschikbaar - is te vinden in de volgende secties.

Samenvatting van het privacybeleid voor het bijhouden van conversies via Google Ads (Google AdWords)
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Economisch succes en optimalisatie van onze diensten.
📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken met gegevens zoals toegangslocaties, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt.
📅 Opslagperiode: Conversiecookies verlopen gewoonlijk na 30 dagen en verzenden geen persoonlijke gegevens.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f GDPR (legitieme belangen)

Wat is Google Ads conversietracking?

We gebruiken Google Ads (voorheen Google AdWords) als online marketingmaatregel om reclame te maken voor onze producten en diensten. Op deze manier willen we meer mensen bewust maken van de hoge kwaliteit van onze aanbiedingen op het internet. Als onderdeel van onze reclamemaatregelen via Google Ads gebruiken we conversietracking van Google Inc. op onze website. In Europa is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) echter verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met behulp van deze gratis trackingtool kunnen we ons advertentieaanbod beter afstemmen op jouw interesses en behoeften. In het volgende artikel gaan we dieper in op waarom we gebruikmaken van conversietracking, welke gegevens daarbij worden opgeslagen en hoe je de opslag van deze gegevens kunt voorkomen.

Google Ads (voorheen Google AdWords) is het eigen online advertentiesysteem van Google Inc. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons aanbod en willen dat zoveel mogelijk mensen onze website leren kennen. In de online sector biedt Google Ads hiervoor het beste platform. Natuurlijk willen we ook een nauwkeurig overzicht van de kosten-batenfactor van onze advertentiecampagnes. Daarom gebruiken we de conversietracking tool van Google Ads.

Maar wat is een conversie precies? Er is sprake van een conversie wanneer je van een puur geïnteresseerde websitebezoeker naar een actieve bezoeker gaat. Dit gebeurt altijd wanneer je op onze advertentie klikt en vervolgens een andere actie uitvoert, zoals het bezoeken van onze website. We gebruiken de conversietracking van Google om vast te leggen wat er gebeurt nadat een gebruiker op onze Google Ads advertentie heeft geklikt. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of er producten worden gekocht, diensten worden gebruikt of dat gebruikers zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Waarom gebruiken we Google Ads conversion tracking op onze website?

We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op ons aanbod op andere websites. Het doel is om ervoor te zorgen dat onze advertentiecampagnes alleen mensen bereiken die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen. Met de tool voor het bijhouden van conversies kunnen we zien welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes tot de gewenste klantacties leiden. We kunnen zien hoeveel klanten interactie hebben met onze advertenties op een apparaat en vervolgens een conversie uitvoeren. Met deze gegevens kunnen we onze kosten-batenverhouding berekenen, het succes van afzonderlijke reclamemaatregelen meten en zo onze online marketingmaatregelen optimaliseren. We kunnen de verkregen gegevens ook gebruiken om onze website interessanter voor u te maken en ons reclameaanbod nog beter af te stemmen op uw behoeften.

Welke gegevens worden opgeslagen door Google Ads Conversion Tracking?

We hebben een conversietag of codefragment op onze website geïntegreerd om bepaalde gebruikersacties beter te kunnen analyseren. Als je op een van onze Google Ads advertenties klikt, wordt de "Conversion" cookie van een Google domein opgeslagen op je computer (meestal in de browser) of mobiele apparaat. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie op uw computer opslaan.

Hier vind je de gegevens van de belangrijkste cookies voor Google's conversietracking:

Naam: Conversie
Waarde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ111824947-3
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat elke conversie op die u op onze site maakt nadat u via een Google-advertentie bij ons terecht bent gekomen.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: _gac
Waarde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Beoogd gebruik: Dit is een klassieke Google Analytics-cookie en wordt gebruikt om verschillende acties op onze website te registreren.
Vervaldatum: na 3 maanden

Opmerking: De _gac-cookie verschijnt alleen in combinatie met Google Analytics. De bovenstaande lijst is niet volledig, omdat Google altijd andere cookies gebruikt voor analytische analyses.

Zodra u een actie uitvoert op onze website, herkent Google de cookie en slaat uw actie op als een zogenaamde conversie. Zolang je op onze website surft en de cookie nog niet is verlopen, herkennen wij en Google dat je ons hebt gevonden via onze Google Ads advertentie. De cookie wordt gelezen en met de conversiegegevens teruggestuurd naar Google Ads. Het is ook mogelijk dat andere cookies worden gebruikt om conversies te meten. Google Ads conversietracking kan verder worden verfijnd en verbeterd met behulp van Google Analytics. Voor advertenties die Google op verschillende plaatsen op het web weergeeft, kunnen cookies met de naam "__gads" of "_gac" worden ingesteld onder ons domein. Sinds september 2017 worden verschillende campagnegegevens opgeslagen door analytics.js met behulp van de _gac-cookie. De cookie slaat deze gegevens op zodra je een van onze pagina's bezoekt waarvoor de automatische taglabeling van Google Ads is ingesteld. In tegenstelling tot cookies die zijn ingesteld voor Google-domeinen, kan Google deze conversiecookies alleen lezen wanneer je op onze website bent. Wij verzamelen of ontvangen geen persoonlijke gegevens. We ontvangen een rapport met statistische analyses van Google. Zo komen we bijvoorbeeld te weten hoeveel gebruikers in totaal op onze advertentie hebben geklikt en kunnen we zien welke advertentiemaatregelen goed zijn ontvangen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Op dit punt willen we erop wijzen dat we geen invloed hebben op hoe Google de verzamelde gegevens gebruikt. Volgens Google worden de gegevens gecodeerd en opgeslagen op beveiligde servers. In de meeste gevallen verlopen conversiecookies na 30 dagen en worden er geen persoonlijke gegevens overgedragen. De cookies met de naam "Conversie" en "_gac" (die wordt gebruikt in verband met Google Analytics) hebben een vervaldatum van 3 maanden.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of het opslaan van gegevens voorkomen?

Je hebt de mogelijkheid om niet deel te nemen aan de conversietracking van Google Ads. Als u de Google conversion tracking cookie via uw browser deactiveert, blokkeert u conversion tracking. In dit geval wordt u niet opgenomen in de statistieken van de trackingtool. Je kunt de cookie-instellingen in je browser op elk gewenst moment wijzigen. Dit werkt voor elke browser iets anders. U kunt hier instructies vinden voor het beheren van cookies in uw browser:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren in Safari

Firefox: cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd informeert wanneer er een cookie wordt ingesteld. Zo kunt u voor elke individuele cookie beslissen of u deze wel of niet wilt toestaan. Door deze browserplug-in te downloaden en te installeren op https://support.google.com/ads/answer/7395996 worden ook alle "advertentiecookies" uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van deze cookies geen advertenties voorkomt, maar alleen gepersonaliseerde advertenties.

Wettelijke basis

Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Ads Conversion Tracking, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de betreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 lid 1 lit. a GDPR (toestemming) vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden wanneer deze worden verzameld door Google Ads Conversion Tracking.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google Ads Conversion Tracking om onze online service en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 lid 1 lit. f GDPR (rechtmatige belangen). Desalniettemin gebruiken we Google Ads Conversion Tracking alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in de VS. Wij wijzen erop dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen passend beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= art. 46 lid 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers die zijn gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Google om te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de bepalingen hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Als je meer wilt weten over gegevensbescherming bij Google, raden we je het algemene privacybeleid van Google aan: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Samenvatting Cookie Consent Management Platform
👥 Betrokken partijen: Websitebezoekers
Doel: Verkrijgen en beheren van toestemming voor bepaalde cookies en daarmee het gebruik van bepaalde tools
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens voor het beheren van de ingestelde cookie-instellingen, zoals IP-adres, tijdstip van toestemming, type toestemming, individuele toestemmingen. Meer details hierover vindt u in de desbetreffende gebruikte tool.
📅 Opslagperiode: Afhankelijk van de gebruikte tool, moet je voorbereid zijn op periodes van meerdere jaren.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f GDPR (legitieme belangen)

Wat is een Cookie Consent Management Platform?

We gebruiken een Consent Management Platform (CMP)-software op onze website die het voor ons en voor jou gemakkelijker maakt om correct en veilig om te gaan met scripts en cookies. De software maakt automatisch een pop-up voor cookies aan, scant en controleert alle scripts en cookies, geeft u de toestemming voor cookies die vereist is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en helpt ons en u om alle cookies bij te houden. De meeste hulpprogramma's voor het beheer van cookietoestemmingen identificeren en categoriseren alle bestaande cookies. Als websitebezoeker beslist u vervolgens zelf of en welke scripts en cookies u toestaat of weigert. De volgende grafiek illustreert de relatie tussen browser, webserver en CMP.

Overzicht platform voor toestemmingsbeheer

Waarom gebruiken we een tool voor cookiebeheer?

Ons doel is om u de best mogelijke transparantie te bieden op het gebied van gegevensbescherming. We zijn hiertoe ook wettelijk verplicht. We willen je zo goed mogelijk informeren over alle tools en alle cookies die jouw gegevens kunnen opslaan en verwerken. Het is ook uw recht om zelf te beslissen welke cookies u accepteert en welke niet. Om je dit recht te kunnen geven, moeten we eerst precies weten welke cookies er op onze website terecht zijn gekomen. Dankzij een cookie management tool die de website regelmatig scant op alle bestaande cookies, zijn we op de hoogte van alle cookies en kunnen we je hierover GDPR-conforme informatie geven. Je kunt cookies vervolgens accepteren of weigeren via het toestemmingssysteem.

Welke gegevens worden verwerkt?

Als onderdeel van onze tool voor cookiebeheer kunt u elke individuele cookie zelf beheren en hebt u volledige controle over de opslag en verwerking van uw gegevens. De verklaring van uw toestemming wordt opgeslagen zodat we u niet bij elk bezoek aan onze website hoeven te vragen en we uw toestemming ook kunnen bewijzen als dit wettelijk vereist is. Deze wordt opgeslagen in een opt-in cookie of op een server. De opslagperiode van uw cookie-toestemming varieert afhankelijk van de aanbieder van de cookie-managementtool. In de meeste gevallen worden deze gegevens (bijv. gepseudonimiseerde gebruikers-ID, tijdstip van toestemming, details van cookie-categorieën of -hulpmiddelen, browser- en apparaatinformatie) maximaal twee jaar bewaard.

Duur van de gegevensverwerking

We zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking als we hierover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken we persoonlijke gegevens alleen zo lang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Gegevens die in cookies zijn opgeslagen, worden voor verschillende perioden bewaard. Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat, terwijl andere gedurende enkele jaren in uw browser kunnen worden opgeslagen. De exacte duur van de gegevensverwerking hangt af van de gebruikte tool, maar in de meeste gevallen moet u rekening houden met een opslagperiode van enkele jaren. Precieze informatie over de duur van de gegevensverwerking vindt u meestal in de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders.

Recht op bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde in te trekken. Dit kan via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-outfuncties. U kunt het verzamelen van gegevens door cookies bijvoorbeeld ook voorkomen door cookies in uw browser te beheren, deactiveren of verwijderen.

Informatie over speciale tools voor cookiebeheer, indien beschikbaar, vindt u in de volgende secties.

Wettelijke basis

Als u toestemming geeft voor cookies, worden uw persoonlijke gegevens via deze cookies verwerkt en opgeslagen. Als wij door uw toestemming (Artikel 6(1)(a) GDPR), is deze toestemming ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies en de verwerking van uw gegevens. Software van het platform voor het beheer van cookietoestemming wordt gebruikt om uw toestemming voor cookies te beheren en om u in staat te stellen uw toestemming te geven. Het gebruik van deze software stelt ons in staat om de website efficiënt en in overeenstemming met de wet te beheren. rechtmatig belang (Artikel 6(1)(f) GDPR).

Betalingsprovider

Samenvatting privacybeleid betalingsprovider
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
Doel: Betalingsproces op onze website mogelijk maken en optimaliseren
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.), IP-adres en contractgegevens
Meer informatie hierover vindt u in de desbetreffende tool van de betalingsprovider die wordt gebruikt.
📅 Opslagperiode: afhankelijk van de gebruikte betalingsprovider
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (nakoming van een overeenkomst)

Wat is een betalingsprovider?

We gebruiken online betalingssystemen op onze website waarmee u en wij veilige en probleemloze betalingen kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens kunnen onder andere naar de betreffende betalingsprovider worden verzonden, daar worden opgeslagen en verwerkt. Betalingsproviders zijn online betalingssystemen waarmee u een bestelling kunt plaatsen via internetbankieren. De verwerking van de betaling wordt uitgevoerd door de betalingsprovider die je hebt geselecteerd. Wij ontvangen vervolgens informatie over de uitgevoerde betaling. Deze methode kan worden gebruikt door elke gebruiker die een actieve online bankrekening heeft met PIN en TAN. Er zijn bijna geen banken die deze betaalmethode niet aanbieden of accepteren.

Waarom gebruiken we betaalproviders op onze website?

We willen natuurlijk de best mogelijke service bieden met onze website en onze geïntegreerde online shop, zodat jij je op je gemak voelt op onze site en gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. We weten dat je tijd kostbaar is en dat met name betalingstransacties snel en soepel moeten verlopen. Daarom bieden we je verschillende betalingsproviders. Je kunt je favoriete betalingsprovider kiezen en op de gebruikelijke manier betalen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden verwerkt, hangt natuurlijk af van de betalingsprovider in kwestie. Over het algemeen worden echter gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, enz.) opgeslagen. Dit zijn noodzakelijke gegevens om überhaupt een transactie te kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen ook contractgegevens en gebruikersgegevens worden opgeslagen, zoals wanneer u onze website bezoekt, in welke inhoud u geïnteresseerd bent of op welke subpagina's u klikt. Uw IP-adres en informatie over de computer die u gebruikt, worden ook opgeslagen door de meeste betalingsproviders.

De gegevens worden meestal opgeslagen en verwerkt op de servers van de betalingsprovider. Wij als website-exploitant ontvangen deze gegevens niet. Wij worden alleen geïnformeerd of de betaling is gelukt of niet. Voor identiteits- en kredietcontroles kunnen betalingsproviders gegevens doorsturen naar de relevante organisatie. De bedrijfs- en gegevensbeschermingsprincipes van de betreffende aanbieder zijn altijd van toepassing op alle betalingstransacties. Controleer daarom altijd de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betalingsprovider. Je hebt ook altijd het recht om gegevens te laten verwijderen of corrigeren. Neem contact op met de desbetreffende dienstverlener met betrekking tot uw rechten (recht op annulering, recht op informatie en recht om te worden beïnvloed).

Duur van de gegevensverwerking

We zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking als we hierover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken we persoonlijke gegevens alleen zo lang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Als dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in het geval van boekhouding, kan deze bewaartermijn ook worden overschreden. We bewaren bijvoorbeeld boekhoudkundige documenten met betrekking tot een contract (facturen, contractdocumenten, rekeningoverzichten, enz.) gedurende 10 jaar (§ 147 AO) en andere relevante zakelijke documenten gedurende 6 jaar (§ 247 HGB) nadat ze zijn gemaakt.

Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als je vragen hebt, kun je ook altijd contact opnemen met de verantwoordelijke persoon voor de gebruikte betalingsprovider. Contactgegevens zijn te vinden in ons specifieke privacybeleid of op de website van de betreffende betalingsprovider.

Je kunt cookies die betalingsproviders gebruiken voor hun functies in je browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat het betalingsproces dan mogelijk niet meer werkt.

Wettelijke basis

Voor de verwerking van contractuele of juridische relaties bieden we daarom het volgende aan (Art. 6 lid 1 lit. b GDPR)  andere betalingsdienstaanbieders naast conventionele bank- en kredietinstellingen. In de gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke betalingsproviders (zoals Amazon Betalingen, Apple Pay of Ontdek) vindt u een gedetailleerd overzicht van de gegevensverwerking en -opslag. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke personen als u vragen hebt over gegevensbescherming.

Informatie over de specifieke betalingsproviders - indien beschikbaar - vindt u in de volgende secties.

Privacybeleid Amazon Payments

We gebruiken Amazon Payments, een service voor online betaalmethoden, op onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Amazon.com Inc. Het bedrijf Amazon Payments Europe S.C.A. (38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

Amazon verwerkt ook gegevens in de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdrachten naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Amazon gebruikt standaard contractuele clausules goedgekeurd door de EU Commissie (= Art. 46. para. 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht daar. Deze clausules verplichten Amazon te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Je kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Amazon Payments in het Privacybeleid op https://pay.amazon.de/help/201212490.

eps bankoverschrijving privacybeleid

We gebruiken eps-Überweisung, een service voor online betaalmethoden, op onze website. De dienstverlener is het Oostenrijkse bedrijf Stuzza GmbH, Frankgasse 10/8, 1090 Wenen, Oostenrijk. U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van eps-Überweisung in het privacybeleid op https://eservice.stuzza.at/de/datenschutzerklaerung.html.

giropay privacybeleid

Wij gebruiken de online betalingsprovider giropay op onze website. De dienstverlener is het Duitse bedrijf paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland. U kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van giropay in het privacybeleid op https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/.

Google Pay privacybeleid

Op onze website gebruiken we de online betaalprovider Google Pay. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor de Europese regio is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten.

Google verwerkt ook gegevens in onder andere de Verenigde Staten. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen sprake is van een passend beschermingsniveau voor gegevensoverdracht naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt standaard contractuele clausules goedgekeurd door de EU Commissie (= Art. 46 (2) en (3) GDPR) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht naar deze landen. Deze clausules verplichten Google om te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de bepalingen hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Google Pay vindt u in het privacybeleid op https://policies.google.com/privacy.

Privacybeleid Mastercard

Wij maken op onze website gebruik van de betalingsdienstaanbieder Mastercard. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Mastercard Inc. Het bedrijf Mastercard Europe SA (Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België) is verantwoordelijk voor de Europese regio.

Mastercard verwerkt ook gegevens in onder andere de Verenigde Staten. We willen erop wijzen dat het Europese Hof van Justitie van mening is dat er momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Mastercard gebruikt standaard contractuele clausules goedgekeurd door de EU Commissie (= Art. 46. para. 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht naar deze landen. Deze clausules verplichten Mastercard te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Je kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Je kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van Mastercard in het Privacybeleid op https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.

PayPal privacybeleid

Op onze website gebruiken we de online betaalservice PayPal. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf PayPal Inc. Het bedrijf PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) is verantwoordelijk voor het Europese gebied.

PayPal verwerkt ook gegevens in onder andere de Verenigde Staten. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdrachten naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

PayPal gebruikt standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de EU-Commissie (= art. 46. lid 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus met name in de VS) of gegevensoverdracht naar deze landen. Deze clausules verplichten PayPal te voldoen aan het EU-niveau voor gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U vindt het besluit en de bepalingen hier: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Meer informatie over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van PayPal vindt u in het Privacybeleid op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Privacybeleid Klarna Checkout

Klarna Checkout privacybeleid samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Optimaliseren van het betaalproces op onze website
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.), IP-adres en contractgegevens.
Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden bewaard zolang Klarna ze nodig heeft voor de verwerking.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. c GDPR (Wettelijke verplichting), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (Legitieme belangen)

Wat is Klarna Checkout?

Op onze website gebruiken we het online betaalsysteem Klarna Checkout van het Zweedse bedrijf Klarna Bank AB. Het hoofdkantoor van Klarna Bank is gevestigd aan Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Als u ervoor kiest om deze service te gebruiken, worden uw persoonlijke gegevens naar Klarna gestuurd, opgeslagen en verwerkt. In dit privacybeleid willen we u een overzicht geven van de gegevensverwerking door Klarna.

Klarna Checkout is een betaalsysteem voor bestellingen in een webwinkel. De gebruiker kiest de betaalmethode en Klarna Checkout handelt het hele betaalproces af. Zodra een gebruiker een betaling heeft gedaan via het kassasysteem en de relevante gegevens heeft ingevoerd, kunnen toekomstige online aankopen nog sneller en eenvoudiger worden gedaan. Het Klarna-systeem herkent de bestaande klant zodra deze zijn e-mailadres en postcode invoert.

Waarom gebruiken we Klarna Checkout voor onze website?

Met onze website en geïntegreerde webwinkel willen we u de best mogelijke service bieden. Dit omvat naast de algehele ervaring op de website en onze aanbiedingen ook een soepele, snelle en veilige betalingsverwerking van uw bestellingen. Hiervoor gebruiken we het betaalsysteem Klarna Checkout.

Welke gegevens worden door Klarna Checkout opgeslagen?

Zodra u kiest voor de betaalservice van Klarna en betaalt via de betaalmethode Klarna Checkout, geeft u ook persoonsgegevens door aan het bedrijf. Op de Klarna Checkout-pagina worden technische gegevens zoals browsertype, besturingssysteem, ons internetadres, datum en tijd, taalinstellingen, tijdzone-instellingen en IP-adres van u verzameld en naar de servers van Klarna gestuurd en daar opgeslagen. Deze gegevens worden ook opgeslagen als u nog geen bestelling heeft afgerond.

Als u een product of dienst bestelt via onze winkel, moet u uw persoonlijke gegevens invoeren in de daarvoor bestemde velden. Deze gegevens worden door Klarna verwerkt voor de betalingsverwerking. Met name de volgende persoonlijke gegevens (evenals algemene productinformatie) kunnen door Klarna worden opgeslagen en verwerkt voor krediet- en identiteitscontroles:

 • Contactgegevens: Naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, titel, factuur- en afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit of salaris.
 • Betalingsinformatie zoals creditcardgegevens of uw bankrekeningnummer
 • Productinformatie zoals verzendnummer, type artikel en prijs van het product

Er zijn ook optionele gegevens die kunnen worden verzameld als u daar bewust voor kiest. Hieronder vallen politieke, religieuze of ideologische overtuigingen of verschillende gezondheidsgegevens.

Klarna kan naast de bovengenoemde gegevens ook gegevens verzamelen over de goederen of diensten die u zelf of via derden (zoals wij of via openbare databases) koopt of bestelt. Dit kan bijvoorbeeld het zendingsnummer zijn of het type artikel dat u besteld heeft, maar ook informatie over uw kredietwaardigheid, inkomen of kredietwaardigheid. Klarna kan uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan dienstverleners zoals softwareleveranciers, gegevensopslagbedrijven of aan ons als handelaar.

Als gegevens automatisch in een formulier worden ingevoerd, gaat het altijd om cookies. Als u geen gebruik wilt maken van deze functie, kunt u deze cookies op elk gewenst moment deactiveren. Verderop in de tekst vindt u instructies voor het verwijderen, deactiveren of beheren van cookies in uw browser. Uit onze tests is gebleken dat Klarna niet direct cookies plaatst. Als je de betaalmethode "Klarna Sofort" selecteert en op "Bestellen" klikt, word je doorgestuurd naar de website van Sofort. Na een succesvolle betaling wordt u naar onze bedankpagina geleid. Daar wordt de volgende cookie geplaatst door sofort.com:

NaamSOFUEB
Waarde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-4
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat uw sessie-ID op.
Vervaldatum: na het einde van de browsersessie

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Klarna streeft ernaar om uw gegevens alleen binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) op te slaan. Gegevens kunnen echter ook buiten de EU/EER worden doorgegeven. Als dit gebeurt, zorgt Klarna ervoor dat de gegevensbescherming in overeenstemming is met de GDPR en dat het derde land onderworpen is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Unie. De gegevens worden altijd bewaard zolang Klarna ze nodig heeft voor het verwerkingsdoel.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of opslag van gegevens voorkomen?

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Klarna te allen tijde intrekken. U heeft ook altijd recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Het enige wat u hoeft te doen is contact opnemen met het bedrijf of het gegevensbeschermingsteam van het bedrijf via e-mail op datenschutz@klarna.de contact. Over de Klarna website "Mijn vraag over gegevensbescherming kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Klarna.

U kunt de cookies die Klarna voor zijn functies gebruikt in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren in Safari

Firefox: cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Wettelijke basis

Wij bieden daarom voor de verwerking van contractuele of juridische relaties (Art. 6 lid 1 lit. b GDPR)  de betalingsdienstaanbieder Klarna Checkout naast de conventionele bank- en kredietinstellingen.

We hopen dat we je een goed overzicht hebben gegeven van de gegevensverwerking door Klarna. Als u meer wilt weten over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, raden wij u aan het privacybeleid van Klarna te lezen op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.

 

Stripe privacybeleid

Stripe privacybeleid samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Optimaliseren van het betalingsproces op onze website
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.), IP-adres en contractgegevens.
Meer details vindt u verderop in dit privacybeleid
📅 Bewaartermijn: De gegevens worden opgeslagen totdat de samenwerking met Stripe wordt beëindigd.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (contractverwerking), Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming)

Wat is Stripe?

Op onze website gebruiken we een betalingstool van het Amerikaanse technologiebedrijf en online betaalservice Stripe. Voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe (Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland) verantwoordelijk. Dit betekent dat als je Stripe als betaalmethode kiest, je betaling via Stripe Payments wordt verwerkt. De gegevens die nodig zijn voor het betalingsproces worden doorgestuurd naar Stripe en opgeslagen. In dit privacybeleid geven we je een overzicht van deze gegevensverwerking en -opslag door Stripe en leggen we uit waarom we Stripe gebruiken op onze website.

Het technologiebedrijf Stripe biedt betaaloplossingen voor online betalingen. Met Stripe is het mogelijk om creditcard- en pinbetalingen te accepteren in onze webshop. Stripe verzorgt het hele betaalproces. Een groot voordeel van Stripe is dat je tijdens het betaalproces nooit onze website of de winkel hoeft te verlaten en dat de betaling zeer snel wordt verwerkt.

Waarom gebruiken we Stripe voor onze website?

Met onze website en onze geïntegreerde online shop willen we natuurlijk de best mogelijke service bieden, zodat jij je op je gemak voelt op onze site en gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. We weten dat uw tijd kostbaar is en dat met name de betalingsverwerking daarom snel en soepel moet verlopen. Naast onze andere betalingsproviders hebben we in Stripe een partner gevonden die een veilige en snelle betalingsverwerking garandeert.

Welke gegevens worden door Stripe opgeslagen?

Als je Stripe kiest als betaalmethode, worden je persoonlijke gegevens ook doorgestuurd naar Stripe en daar opgeslagen. Dit zijn transactiegegevens. Deze gegevens omvatten de betaalmethode (d.w.z. creditcard, bankpas of rekeningnummer), banksorteercode, valuta, bedrag en datum van betaling. Tijdens een transactie kunnen ook je naam, e-mailadres, factuur- of verzendadres en soms je transactiegeschiedenis worden verzonden. Deze gegevens zijn nodig voor verificatie. Bovendien kan Stripe ook uw naam, adres, telefoonnummer en land verzamelen, naast technische gegevens over uw apparaat (zoals IP-adres) voor fraudepreventie, financiële rapportering en om zijn eigen diensten volledig te kunnen aanbieden.

Stripe verkoopt uw gegevens niet aan onafhankelijke derden, zoals marketingbureaus of andere bedrijven die niets te maken hebben met het bedrijf Stripe. De gegevens kunnen echter wel worden doorgegeven aan interne afdelingen, een beperkt aantal externe partners van Stripe of om te voldoen aan wettelijke voorschriften. Stripe gebruikt ook cookies om gegevens te verzamelen. Hier vindt u een selectie van cookies die Stripe kan plaatsen tijdens het betaalproces:

Naam: m
Waarde: edd716e9-d28b-46f7-8a55-e05f1779e84e040456111824947-5
Beoogd gebruik: Deze cookie verschijnt wanneer u de betalingsmethode selecteert. Hij slaat op en herkent of je onze website bezoekt via een pc, tablet of smartphone.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: __stripe_mid
Waarde: fc30f52c-b006-4722-af61-a7419a5b8819875de9111824947-1
Beoogd gebruik: Deze cookie is nodig om een creditcardtransactie uit te voeren. De cookie slaat hiervoor uw sessie-ID op.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: __stripe_sid
Waarde: 6fee719a-c67c-4ed2-b583-6a9a50895b122753fe
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat ook je ID op en wordt gebruikt door Stripe voor het betalingsproces op onze website.
VervaldatumNa afloop van de sessie

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Persoonlijke gegevens worden over het algemeen opgeslagen voor de duur van de dienstverlening. Dit betekent dat de gegevens worden opgeslagen totdat we de samenwerking met Stripe beëindigen. Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen kan Stripe echter ook persoonsgegevens opslaan na de duur van de dienstverlening. Aangezien Stripe een wereldwijd bedrijf is, kunnen gegevens ook worden opgeslagen in elk land waar Stripe diensten levert. Dit betekent dat gegevens ook buiten uw land kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen?

Houd er rekening mee dat wanneer u deze tool gebruikt, uw gegevens ook buiten de EU kunnen worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden niet als veilig beschouwd onder de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Gegevens mogen daarom niet zomaar worden overgedragen aan onveilige derde landen en daar worden opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties zijn (zoals EU standaard contractuele clausules) tussen ons en de niet-Europese serviceprovider.

U hebt altijd recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen hebt, kunt u ook altijd contact opnemen met het Stripe-team via https://support.stripe.com/contact/email contact.

U kunt de cookies die Stripe gebruikt voor zijn functies in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat het betaalproces dan mogelijk niet meer werkt. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren in Safari

Firefox: cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Wettelijke basis

Wij bieden daarom voor de verwerking van contractuele of juridische relaties (Art. 6 lid 1 lit. b GDPR)  naast conventionele bank- en kredietinstellingen ook de betalingsdienstaanbieder Sofortüberweisung aan. Voor een succesvol gebruik van deze dienst is ook uw toestemming vereist. (Art. 6 lid 1 letter a GDPR)  voor zover de toestemming voor cookies noodzakelijk is voor het gebruik ervan.

Stripe verwerkt ook gegevens in onder andere de Verenigde Staten. We willen erop wijzen dat er naar de mening van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor gegevensoverdrachten naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Stripe gebruikt standaard contractuele clausules goedgekeurd door de EU Commissie (= Art. 46. para. 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht naar deze landen. Deze clausules verplichten Stripe te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

We hebben je nu een algemeen overzicht gegeven van de verwerking en opslag van gegevens door Stripe. Als je nog meer gedetailleerde informatie wilt, raadpleeg dan het gedetailleerde privacybeleid van Stripe op https://stripe.com/at/privacy is een goede bron.

Sofortüberweisung privacybeleid

Sofortüberweisung privacybeleid samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Optimalisatie van het betalingsproces op onze website
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals naam, adres, bankgegevens (rekeningnummer, creditcardnummer, wachtwoorden, TAN's, etc.), IP-adres en contractgegevens.
Meer informatie vindt u hieronder in het privacybeleid
📅 Bewaartermijn: Gegevens worden opgeslagen binnen de wettelijke bewaartermijn
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. c GDPR (Wettelijke verplichting), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (Gerechtvaardigde belangen)

Wat is een "directe overschrijving"?

Wij bieden de betaalmethode "Sofortüberweisung" van Sofort GmbH aan voor contante betalingen op onze website. Sofort GmbH maakt sinds 2014 deel uit van het Zweedse bedrijf Klarna, maar is gevestigd in Duitsland, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Als u voor deze betaalmethode kiest, worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan Sofort GmbH of Klarna en daar opgeslagen en verwerkt. Deze gegevensbeschermingstekst geeft u een overzicht van de gegevensverwerking door Sofort GmbH.

Sofortüberweisung is een online betaalsysteem waarmee u via internetbankieren een bestelling kunt plaatsen. De verwerking van de betaling wordt uitgevoerd door Sofort GmbH en wij ontvangen onmiddellijk informatie over de uitgevoerde betaling. Deze methode kan worden gebruikt door elke gebruiker die een actieve online bankrekening heeft met PIN en TAN. Slechts enkele banken ondersteunen deze betaalmethode nog niet.

Waarom gebruiken we "Sofortüberweisung" op onze website?

Ons doel met onze website en onze geïntegreerde online shop is om je de best mogelijke service te bieden. Naast de algehele ervaring op de website en onze aanbiedingen, omvat dit ook een soepele, snelle en veilige betalingsverwerking van je bestellingen. Om dit te garanderen, gebruiken we "Sofortüberweisung" als betalingssysteem.

Welke gegevens worden opgeslagen door "Sofortüberweisung"?

Wanneer u een directe overschrijving uitvoert via de Sofort/Klarna-service, worden gegevens zoals naam, rekeningnummer, sorteercode, onderwerp, bedrag en datum opgeslagen op de servers van het bedrijf. We ontvangen deze informatie ook via de betalingsbevestiging.

Als onderdeel van de rekeningdekkingscontrole controleert Sofort GmbH of uw rekeningsaldo en debetstand het betalingsbedrag dekken. In sommige gevallen wordt ook gecontroleerd of Sofort-transfers in de afgelopen 30 dagen met succes zijn uitgevoerd. Bovendien wordt uw gebruikersidentificatie (zoals gebruikersnummer of contractnummer) verzameld en opgeslagen in afgekorte ("gehashte") vorm en uw IP-adres. Voor SEPA overboekingen worden ook de BIC en IBAN opgeslagen.

Volgens het bedrijf worden er geen andere persoonlijke gegevens (zoals rekeningsaldi, omzetgegevens, transactielimieten, rekeninglijsten, mobiele telefoonnummer, verificatiecertificaten, beveiligingscodes of PIN/TAN) verzameld, opgeslagen of doorgegeven aan derden.

Sofortüberweisung maakt ook gebruik van cookies om haar eigen service gebruiksvriendelijker te maken. Wanneer u een product bestelt, wordt u doorgestuurd naar de website van Sofort of Klarna. Na een succesvolle betaling wordt u doorgestuurd naar onze bedankpagina. Hier worden de volgende drie cookies geplaatst:

NaamSOFUEB
Waarde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7111824947-5
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat uw sessie-ID op.
Vervaldatum: na het einde van de browsersessie

NaamGebruiker[gebruiker_cookie_regels]
Waarde: 1
Gebruik: Deze cookie slaat uw toestemming voor het gebruik van cookies op.
Vervaldatum: na 10 jaar

Naam: _ga
Waarde: GA1.2.69759879.1589470706
Beoogd gebruik: Standaard gebruikt analytics.js de _ga cookie om de gebruikers-ID op te slaan. Deze wordt over het algemeen gebruikt om onderscheid te maken tussen websitebezoekers. Dit is een cookie van Google Analytics.
Vervaldatum: na 2 jaar

Opmerking: De hier genoemde cookies pretenderen niet volledig te zijn. Het is altijd mogelijk dat Sofortüberweisung ook andere cookies gebruikt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen binnen de wettelijke bewaartermijn. Deze verplichting kan drie tot tien jaar duren.

Klarna/Sofort GmbH streeft ernaar om gegevens alleen binnen de EU of de Europese Economische Ruimte (EER) op te slaan. Als gegevens buiten de EU/EER worden overgedragen, moet de gegevensbescherming voldoen aan de GDPR en moet het land in een adequaatheidsbesluit van de EU liggen.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of opslag van gegevens voorkomen?

Je kunt je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door Klarna te allen tijde intrekken. U heeft ook altijd recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met het gegevensbeschermingsteam van het bedrijf door een e-mail te sturen naar datenschutz@sofort.com.

U kunt de cookies die Sofortüberweisung gebruikt in uw browser beheren, verwijderen of deactiveren. Afhankelijk van uw favoriete browser werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies kunt beheren in de meest gebruikte browsers:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Wettelijke basis

Wij bieden daarom voor de verwerking van contractuele of juridische relaties (Art. 6 lid 1 lit. b GDPR)  naast conventionele bank- en kredietinstellingen ook de betalingsdienstaanbieder Sofortüberweisung aan. Voor een succesvol gebruik van deze dienst is ook uw toestemming vereist. (Art. 6 lid 1 letter a GDPR)  voor zover de toestemming voor cookies noodzakelijk is voor het gebruik ervan.

Als u meer wilt weten over de gegevensverwerking door "Sofortüberweisung" van Sofort GmbH, raden wij u aan het privacybeleid te lezen op https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Sociale media

Samenvatting privacybeleid sociale media
👥 Betrokkenen: Bezoekers van de website
Doel: Presentatie en optimalisatie van onze diensten, contact met bezoekers, geïnteresseerden, etc., reclame
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details hierover vindt u in de desbetreffende gebruikte social media tool.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de gebruikte social media platforms
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitieme belangen)

Wat zijn sociale media?

Naast onze website zijn we ook actief op verschillende social media platforms. Gebruikersgegevens kunnen worden verwerkt zodat we ons kunnen richten op gebruikers die in ons geïnteresseerd zijn via de sociale netwerken. Daarnaast kunnen elementen van een socialemediaplatform ook rechtstreeks in onze website worden opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u op een sociale knop op onze website klikt en rechtstreeks wordt doorgestuurd naar onze aanwezigheid op sociale media. Sociale media of sociale media verwijzen naar websites en apps waarmee geregistreerde leden inhoud kunnen produceren, inhoud openlijk of in specifieke groepen kunnen delen en met andere leden kunnen netwerken.

Waarom gebruiken we sociale media?

Sociale mediaplatforms zijn al jaren dé plek waar mensen online communiceren en socializen. Met onze aanwezigheid in sociale media kunnen we onze producten en diensten dichter bij geïnteresseerden brengen. Dankzij de sociale media-elementen die op onze website zijn geïntegreerd, kunt u snel en probleemloos overschakelen naar onze sociale media-inhoud.

De gegevens die worden opgeslagen en verwerkt door uw gebruik van een social media-kanaal, worden voornamelijk gebruikt om webanalyses uit te voeren. Het doel van deze analyses is om nauwkeurigere en meer gepersonaliseerde marketing- en reclamestrategieën te kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van uw gedrag op een socialemediaplatform kunnen de geanalyseerde gegevens worden gebruikt om conclusies te trekken over uw interesses en gebruikersprofielen op te stellen. Dit stelt de platforms ook in staat om u advertenties op maat aan te bieden. Hiervoor worden meestal cookies in uw browser geplaatst, die gegevens over uw gebruikersgedrag opslaan.

In de regel gaan we ervan uit dat we verantwoordelijk blijven onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, zelfs als we gebruikmaken van de diensten van een socialemediaplatform. Het Europese Hof van Justitie heeft echter bepaald dat in bepaalde gevallen de exploitant van het sociale mediaplatform samen met ons verantwoordelijk kan zijn in de zin van art. 26 GDPR. Als dit het geval is, zullen we hier apart op wijzen en werken op basis van een overeenkomst hierover. De essentie van de overeenkomst wordt dan hieronder weergegeven voor het betreffende platform.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van de sociale mediaplatforms of onze ingebouwde elementen, uw gegevens mogelijk ook buiten de Europese Unie worden verwerkt, aangezien veel sociale mediakanalen, zoals Facebook of Twitter, Amerikaanse bedrijven zijn. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet zo gemakkelijk kunt opeisen of afdwingen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, hangt af van de aanbieder van het sociale mediaplatform in kwestie. Meestal zijn het echter gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, gegevens die u invult in een contactformulier, gebruikersgegevens zoals op welke knoppen u klikt, wie u leuk vindt of volgt, wanneer u welke pagina's hebt bezocht, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. De meeste van deze gegevens worden opgeslagen in cookies. Vooral als je zelf een profiel hebt op het social media kanaal dat je bezoekt en ingelogd bent, kunnen gegevens aan je profiel worden gekoppeld.

Alle gegevens die via een social mediaplatform worden verzameld, worden ook opgeslagen op de servers van de aanbieder. Dit betekent dat alleen de aanbieders toegang hebben tot de gegevens en u van de juiste informatie kunnen voorzien of wijzigingen kunnen aanbrengen.

Als u precies wilt weten welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieders van sociale media en hoe u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverwerking, moet u het privacybeleid van het bedrijf zorgvuldig lezen. We raden u ook aan rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder als u vragen hebt over de opslag en verwerking van gegevens of als u uw rechten wilt doen gelden.

Duur van de gegevensverwerking

We zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking als we daar meer informatie over hebben. Het sociale mediaplatform Facebook bewaart bijvoorbeeld gegevens totdat deze niet meer nodig zijn voor de eigen doeleinden. Klantgegevens die worden vergeleken met onze eigen gebruikersgegevens worden echter binnen twee dagen verwijderd. In het algemeen verwerken we persoonlijke gegevens alleen zo lang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Indien wettelijk vereist, bijvoorbeeld in het geval van boekhouding, kan deze bewaartermijn worden overschreden.

Recht op bezwaar

U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of externe aanbieders zoals ingesloten sociale media-elementen op elk gewenst moment in te trekken. Dit werkt via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-outfuncties. U kunt het verzamelen van gegevens door cookies bijvoorbeeld ook voorkomen door cookies in uw browser te beheren, deactiveren of verwijderen.

Omdat er cookies kunnen worden gebruikt met tools voor sociale media, raden we u ook aan ons algemene privacybeleid over cookies te lezen. Om precies te weten te komen welke gegevens van u worden opgeslagen en verwerkt, moet u het privacybeleid van de betreffende tools lezen.

Wettelijke basis

Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken en opslaan van uw gegevens door geïntegreerde social media-elementen, is deze toestemming de wettelijke basis voor gegevensverwerking. (Art. 6 lid 1 letter a GDPR). In principe worden uw gegevens ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang als er toestemming is gegeven. (Art. 6 lid 1 letter f GDPR) in een snelle en goede communicatie met jou of andere klanten en zakenpartners. Desalniettemin gebruiken we de tools alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale mediaplatforms plaatsen ook cookies in je browser om gegevens op te slaan. We raden je daarom aan om onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of de cookierichtlijnen van de betreffende dienstverlener te raadplegen.

Informatie over specifieke sociale mediaplatforms - indien beschikbaar - is te vinden in de volgende secties.

Privacybeleid Facebook

Samenvatting privacybeleid Facebook
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals klantgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer details vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: totdat de gegevens niet langer bruikbaar zijn voor de doeleinden van Facebook.
⚖️ Rechtsgrondslagen: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitieme belangen)

Wat zijn Facebook-tools?

We gebruiken geselecteerde tools van Facebook op onze website. Facebook is een social medianetwerk van het bedrijf Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Met behulp van deze tools kunnen we jou en mensen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten het best mogelijke aanbod doen.

Als er gegevens van u worden verzameld en doorgestuurd via onze ingesloten Facebook-elementen of via onze Facebook-pagina (fanpagina), zijn zowel wij als Facebook Ireland Ltd. hiervoor verantwoordelijk. Facebook is uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze gegevens. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn ook vastgelegd in een openbaar toegankelijke overeenkomst op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum verankerd. Hierin staat bijvoorbeeld dat we u duidelijk moeten informeren over het gebruik van Facebook-tools op onze website. Bovendien zijn we er ook verantwoordelijk voor dat de tools veilig in onze website worden geïntegreerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Facebook is daarentegen verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van bijvoorbeeld Facebook-producten. Als u vragen hebt over het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf. Als u de vraag aan ons richt, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende Facebook-tools, welke gegevens naar Facebook worden verzonden en hoe u deze gegevens kunt verwijderen.

Naast vele andere producten biedt Facebook ook de zogenaamde "Facebook Business Tools" aan. Dit is de officiële term die door Facebook wordt gebruikt. Omdat de term echter nauwelijks bekend is, hebben we besloten om ze gewoon Facebook-tools te noemen. Deze omvatten onder andere:

 • Facebook Pixel
 • Sociale plug-ins (zoals de knop "Vind ik leuk" of "Delen")
 • Inloggen op Facebook
 • Account Kit
 • API's (Interface voor toepassingsprogrammering)
 • SDK's (verzameling programmeertools)
 • Platform integraties
 • plugins
 • Codes
 • Specificaties
 • Documentaties
 • Technologieën en diensten

Via deze tools breidt Facebook diensten uit en heeft het de mogelijkheid om informatie te verkrijgen over gebruikersactiviteiten buiten Facebook.

Waarom gebruiken we Facebook-tools op onze website?

We willen onze diensten en producten alleen tonen aan mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van advertenties (Facebook Ads) kunnen we precies deze mensen bereiken. Facebook heeft echter informatie nodig over de wensen en behoeften van mensen om gebruikers geschikte advertenties te tonen. Daarom krijgt het bedrijf informatie over gebruikersgedrag (en contactgegevens) op onze website. Hierdoor verzamelt Facebook betere gebruikersgegevens en kan het geïnteresseerde mensen passende advertenties tonen over onze producten en diensten. De tools maken zo aangepaste reclamecampagnes op Facebook mogelijk.

Facebook noemt gegevens over uw gedrag op onze website "gebeurtenisgegevens". Deze worden ook gebruikt voor meet- en analysediensten. Zo kan Facebook namens ons "campagnerapporten" maken over de impact van onze reclamecampagnes. Bovendien geven analyses ons een beter inzicht in hoe u onze diensten, website of producten gebruikt. Hierdoor kunnen we met sommige van deze tools uw gebruikerservaring op onze website optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld de sociale plug-ins gebruiken om inhoud op onze site rechtstreeks op Facebook te delen.

Welke gegevens worden opgeslagen door Facebook-tools?

Door het gebruik van individuele Facebook-tools kunnen persoonlijke gegevens (klantgegevens) naar Facebook worden verzonden. Afhankelijk van de gebruikte tools kunnen klantgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en IP-adres worden verzonden.

Facebook gebruikt deze informatie om de gegevens te matchen met de gegevens die het over u heeft (als u lid bent van Facebook). Voordat klantgegevens naar Facebook worden verzonden, worden ze gehasht. Dit betekent dat een gegevensset van elke grootte wordt omgezet in een tekenreeks. Dit dient ook om gegevens te versleutelen.

Naast de contactgegevens worden ook "gebeurtenisgegevens" verzonden. "Gebeurtenisgegevens" verwijst naar de informatie die we over u ontvangen op onze website. Bijvoorbeeld welke subpagina's u bezoekt of welke producten u bij ons koopt. Facebook deelt de ontvangen informatie niet met derden (zoals adverteerders), tenzij het bedrijf hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven of hiertoe wettelijk verplicht is. "Gebeurtenisgegevens" kunnen ook worden gekoppeld aan contactgegevens. Hierdoor kan Facebook beter gepersonaliseerde advertenties aanbieden. Na het bovengenoemde matchingsproces verwijdert Facebook de contactgegevens weer.

Om geoptimaliseerde advertenties te kunnen leveren, gebruikt Facebook de gebeurtenisgegevens alleen als deze zijn gecombineerd met andere gegevens (die op andere manieren door Facebook zijn verzameld). Facebook gebruikt deze evenementgegevens ook voor beveiligings-, beschermings-, ontwikkelings- en onderzoeksdoeleinden. Veel van deze gegevens worden via cookies aan Facebook doorgegeven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gegevens of informatie op te slaan in browsers. Afhankelijk van de gebruikte tools en of u lid bent van Facebook, worden er verschillende aantallen cookies in uw browser opgeslagen. We gaan meer in detail in op de individuele Facebook-cookies in de beschrijvingen van de individuele Facebook-tools. U kunt ook algemene informatie over het gebruik van Facebook-cookies vinden op https://www.facebook.com/policies/cookies.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

In principe bewaart Facebook de gegevens totdat ze niet meer nodig zijn voor de eigen diensten en Facebook-producten. Facebook heeft servers over de hele wereld waar de gegevens worden opgeslagen. Klantgegevens worden echter binnen 48 uur verwijderd nadat ze zijn vergeleken met de eigen gebruikersgegevens van het bedrijf.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens.

Je gegevens worden alleen volledig verwijderd als je je Facebook-account volledig verwijdert. En zo werkt het verwijderen van je Facebook-account:

1) Klik op Instellingen aan de rechterkant van Facebook.

2) Klik vervolgens op "Je Facebook-informatie" in de linkerkolom.

3) Klik nu op "Deactiveren en verwijderen".

4) Selecteer nu "Account verwijderen" en klik vervolgens op "Doorgaan en account verwijderen".

5) Voer nu je wachtwoord in, klik op "Volgende" en vervolgens op "Account verwijderen".

De gegevens die Facebook via onze site ontvangt, worden opgeslagen met behulp van cookies (bijvoorbeeld voor social plugins). U kunt afzonderlijke of alle cookies in uw browser deactiveren, verwijderen of beheren. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren in Safari

Firefox: cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd informeert wanneer er een cookie wordt ingesteld. Zo kunt u voor elk afzonderlijk cookie beslissen of u het wilt toestaan of niet.

Wettelijke basis

Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken en opslaan van uw gegevens door geïntegreerde Facebook-tools, is deze toestemming de wettelijke basis voor gegevensverwerking. (Art. 6 lid 1 letter a GDPR). In principe worden uw gegevens ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) We slaan uw gegevens op en verwerken ze om snel en goed met u of andere klanten en zakenpartners te kunnen communiceren. We gebruiken deze tools echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale mediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden u daarom aan onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig door te lezen en een kijkje te nemen in het privacybeleid of de cookierichtlijnen van Facebook.

Facebook verwerkt ook gegevens in onder andere de Verenigde Staten. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= art. 46 lid 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. met name in de VS) of voor gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Facebook te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

We hopen dat we je de belangrijkste informatie hebben gegeven over het gebruik en de gegevensverwerking door de Facebook tools. Als u meer wilt weten over hoe Facebook uw gegevens gebruikt, raden wij u aan het gegevensbeleid te lezen op https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Privacybeleid sociale plug-ins van Facebook

Op onze website zijn social plug-ins van Facebook Inc. geïntegreerd. U kunt deze knoppen herkennen aan het klassieke Facebook-logo, zoals de knop "Vind ik leuk" (het handje met de opgestoken duim) of aan een duidelijk label "Facebook plug-in". Een sociale plug-in is een klein onderdeel van Facebook dat in onze site is geïntegreerd. Elke plug-in heeft zijn eigen functie. De meest gebruikte functies zijn de bekende knoppen "Vind ik leuk" en "Delen".

De volgende sociale plug-ins worden aangeboden door Facebook:

 • "Opslaan" knop
 • "Vind ik leuk"-knop, delen, verzenden en citeren
 • Pagina plug-in
 • Reacties
 • Plug-in Messenger
 • Ingebedde berichten en videospeler
 • Plug-in voor groepen

Naar https://developers.facebook.com/docs/plugins vindt u meer informatie over het gebruik van de afzonderlijke plug-ins. We gebruiken de social plug-ins enerzijds om je een betere gebruikerservaring te bieden op onze site en anderzijds omdat Facebook ze kan gebruiken om onze advertenties te optimaliseren.

Als u een Facebook-account of facebook.com Facebook heeft al minstens één cookie in uw browser geplaatst. In dat geval stuurt uw browser via deze cookie informatie naar Facebook zodra u onze site bezoekt of sociale plug-ins gebruikt (bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk").

De ontvangen informatie wordt binnen 90 dagen verwijderd of geanonimiseerd. Volgens Facebook omvatten deze gegevens uw IP-adres, welke website u hebt bezocht, de datum, tijd en andere informatie met betrekking tot uw browser.

Om te voorkomen dat Facebook tijdens uw bezoek aan onze website veel gegevens verzamelt en koppelt aan Facebook-gegevens, moet u zich tijdens uw bezoek aan de website afmelden bij Facebook.

Als u niet bent ingelogd bij Facebook of geen Facebook-account hebt, stuurt uw browser minder informatie naar Facebook omdat u minder Facebook-cookies hebt. Desondanks kunnen gegevens zoals uw IP-adres of welke website u bezoekt, worden doorgegeven aan Facebook. We willen er uitdrukkelijk op wijzen dat we de exacte inhoud van deze gegevens niet kennen. We proberen u echter zo goed mogelijk te informeren over de verwerking van de gegevens. Hoe Facebook de gegevens gebruikt, kunt u ook nalezen in het gegevensbeleid van het bedrijf op https://www.facebook.com/about/privacy/update .

De volgende cookies worden minimaal ingesteld in uw browser wanneer u een website bezoekt met sociale plug-ins van Facebook:

Naam: dpr
Waarde: niet gespecificeerd
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om de sociale plug-ins op onze website te laten werken.
Vervaldatum: na einde sessie

Naam: fr
Waarde: 0jieyh4111824947c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j
Beoogd gebruik: De cookie is ook nodig om de plug-ins goed te laten functioneren.
Vervaldatum:: na 3 maanden

Opmerking: Deze cookies zijn ingesteld na een test, zelfs als je geen Facebook-lid bent.

Als u bent aangemeld bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties wijzigen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen jezelf. Als je geen Facebook-gebruiker bent, kun je klikken op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/om uw op gebruik gebaseerde online advertenties te beheren. Daar heb je de mogelijkheid om providers te deactiveren of activeren.

Als u meer wilt weten over de gegevensbescherming van Facebook, raden wij u aan het gegevensbeleid van het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/policy.php.

Privacybeleid Facebook-login

We hebben de praktische Facebook-login op onze website geïntegreerd. Hierdoor kunt u eenvoudig inloggen met uw Facebook-account zonder dat u een andere gebruikersaccount hoeft aan te maken. Als u besluit om u aan te melden via de Facebook-login, wordt u doorgestuurd naar het sociale medianetwerk Facebook. Daar kunt u inloggen met uw Facebook-gebruikersgegevens. Door deze aanmeldprocedure worden gegevens over u en uw gebruikersgedrag opgeslagen en aan Facebook doorgegeven.

Facebook gebruikt verschillende cookies om de gegevens op te slaan. Hieronder tonen we u de belangrijkste cookies die in uw browser worden ingesteld of al bestaan wanneer u inlogt op onze site via de Facebook-login:

Naam: fr
Waarde: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j...1.0.Bde09j
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om de sociale plugin op onze website zo goed mogelijk te laten werken.
Vervaldatum: na 3 maanden

Naam: datr
Waarde: 4Jh7XUA2111824947SEmPsSfzCOO4JFFl
Bedoeld gebruik: Facebook plaatst de "datr" cookie wanneer een webbrowser facebook.com bezoekt, en de cookie helpt bij het identificeren van inlogactiviteiten en het beschermen van gebruikers.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: _js_datr
Waarde: verwijderd
Beoogd gebruik: Facebook plaatst deze sessiecookie voor traceringsdoeleinden, zelfs als u geen Facebook-account hebt of bent uitgelogd.
Vervaldatum: na einde sessie

Opmerking: De genoemde cookies zijn slechts een kleine selectie van de cookies die beschikbaar zijn voor Facebook. Andere cookies zijn onder andere _ fbp, sb of wd. Een volledige lijst is niet mogelijk, omdat Facebook een groot aantal cookies heeft en deze op verschillende manieren gebruikt.

De Facebook-login biedt u enerzijds een snel en eenvoudig registratieproces en geeft ons anderzijds de mogelijkheid om gegevens met Facebook te delen. Hierdoor kunnen wij ons aanbod en onze reclamecampagnes beter afstemmen op uw interesses en behoeften. De gegevens die we op deze manier van Facebook ontvangen zijn openbare gegevens zoals

 • Uw Facebook-naam
 • Je profielfoto
 • een e-mailadres in ons bestand
 • vriendenlijsten
 • Knopgegevens (bijvoorbeeld "Vind ik leuk"-knop)
 • Verjaardag
 • Taal
 • Woonplaats

In ruil daarvoor verstrekken wij Facebook informatie over uw activiteiten op onze website. Dit omvat informatie over het apparaat dat u gebruikt, welke subpagina's u bezoekt op onze website of welke producten u bij ons hebt gekocht.

Door gebruik te maken van Facebook Login stemt u in met de gegevensverwerking. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u meer informatie wilt over de verwerking van gegevens door Facebook, raden wij u aan het privacybeleid van Facebook te lezen op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u bent aangemeld bij Facebook, kunt u uw instellingen voor advertenties wijzigen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen jezelf.

Privacybeleid Instagram

Samenvatting privacybeleid Instagram
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Optimalisatie van onze serviceprestaties
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer informatie vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: totdat Instagram de gegevens niet langer nodig heeft voor haar doeleinden
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitieme belangen)

Wat is Instagram?

We hebben Instagram-functies geïntegreerd op onze website. Instagram is een social media platform van het bedrijf Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS. Instagram is sinds 2012 een dochteronderneming van Facebook Inc. en is een product van Facebook. Het insluiten van Instagram-inhoud op onze website wordt embedden genoemd. Hierdoor kunnen we u inhoud zoals knoppen, foto's of video's van Instagram rechtstreeks op onze website laten zien. Wanneer u webpagina's op onze website bezoekt waarin een Instagram-functie is geïntegreerd, worden gegevens naar Instagram verzonden, opgeslagen en verwerkt. Instagram gebruikt dezelfde systemen en technologieën als Facebook. Uw gegevens worden daarom verwerkt in alle bedrijven van Facebook.

In het volgende willen we je een gedetailleerder inzicht geven in waarom Instagram gegevens verzamelt, om welke gegevens het gaat en hoe je de gegevensverwerking grotendeels kunt controleren. Omdat Instagram tot Facebook Inc. behoort, halen we onze informatie enerzijds uit de richtlijnen voor Instagram, maar anderzijds ook uit de richtlijnen voor gegevensverwerking van Facebook zelf.

Instagram is een van de bekendste sociale medianetwerken ter wereld. Instagram combineert de voordelen van een blog met de voordelen van audiovisuele platforms zoals YouTube of Vimeo. Je kunt foto's en korte video's uploaden naar "Insta" (zoals veel gebruikers het platform terloops noemen), ze bewerken met verschillende filters en ze ook delen op andere sociale netwerken. En als je niet zelf actief wilt zijn, kun je ook gewoon andere interessante gebruikers volgen.

Waarom gebruiken we Instagram op onze website?

Instagram is het sociale mediaplatform dat de afgelopen jaren echt door het dak is gegaan. En natuurlijk hebben wij ook op deze hausse ingespeeld. We willen dat jij je zo prettig mogelijk voelt op onze website. Daarom is een gevarieerde presentatie van onze content voor ons vanzelfsprekend. Dankzij de ingebouwde Instagram-functies kunnen we onze inhoud verrijken met nuttige, grappige of spannende content uit de Instagram-wereld. Omdat Instagram een dochteronderneming van Facebook is, kunnen de verzamelde gegevens ook nuttig voor ons zijn voor gepersonaliseerde reclame op Facebook. Dit betekent dat alleen mensen die echt geïnteresseerd zijn in onze producten of diensten onze advertenties ontvangen.

Instagram gebruikt de verzamelde gegevens ook voor meet- en analysedoeleinden. We ontvangen samengevatte statistieken en krijgen zo meer inzicht in je wensen en interesses. Het is belangrijk om op te merken dat deze rapporten je niet persoonlijk identificeren.

Welke gegevens worden door Instagram opgeslagen?

Wanneer je een van onze pagina's bezoekt die Instagram-functies heeft (zoals Instagram-afbeeldingen of plug-ins), maakt je browser automatisch verbinding met de servers van Instagram. Daarbij worden gegevens naar Instagram gestuurd, opgeslagen en verwerkt. Dit gebeurt ongeacht of u een Instagram-account hebt of niet. Dit omvat informatie over onze website, uw computer, gedane aankopen, advertenties die u ziet en hoe u onze website gebruikt. De datum en tijd van je interactie met Instagram wordt ook opgeslagen. Als je een Instagram-account hebt of ingelogd bent, slaat Instagram aanzienlijk meer gegevens over je op.

Facebook maakt onderscheid tussen klantgegevens en gebeurtenisgegevens. We gaan ervan uit dat dit precies het geval is bij Instagram. Klantgegevens omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en IP-adres. Deze klantgegevens worden pas naar Instagram verzonden nadat ze zijn "gehasht". Hashing betekent dat een gegevensrecord wordt omgezet in een tekenreeks. Hierdoor kunnen de contactgegevens worden versleuteld. De hierboven genoemde "gebeurtenisgegevens" worden ook verzonden. Met "gebeurtenisgegevens" bedoelt Facebook - en dus ook Instagram - gegevens over je gebruikersgedrag. Contactgegevens kunnen ook worden gecombineerd met gebeurtenisgegevens. De verzamelde contactgegevens worden vergeleken met de gegevens die Instagram al over je heeft.

De verzamelde gegevens worden aan Facebook doorgegeven via kleine tekstbestanden (cookies), die meestal in uw browser worden ingesteld. Afhankelijk van de gebruikte Instagram-functies en of je zelf een Instagram-account hebt, worden verschillende hoeveelheden gegevens opgeslagen.

We gaan ervan uit dat Instagram gegevens op dezelfde manier verwerkt als Facebook. Dit betekent dat als je een Instagram-account of www.instagram.com Instagram op zijn minst een cookie heeft geplaatst. Als dit het geval is, stuurt je browser via de cookie informatie naar Instagram zodra je in contact komt met een Instagram-functie. Deze gegevens worden uiterlijk na 90 dagen verwijderd of geanonimiseerd (na afstemming). Hoewel we de gegevensverwerking van Instagram intensief hebben geanalyseerd, kunnen we niet precies zeggen welke gegevens Instagram verzamelt en opslaat.

Hieronder laten we je de minimale cookies zien die in je browser worden ingesteld wanneer je op een Instagram-functie klikt (zoals een knop of een Insta-afbeelding). In onze test gaan we ervan uit dat je geen Instagram-account hebt. Als je bent ingelogd op Instagram, worden er natuurlijk aanzienlijk meer cookies in je browser geplaatst.

Deze cookies zijn gebruikt in onze test:

Naam: csrftoken
Waarde: “”
Beoogd gebruik: Deze cookie is waarschijnlijk ingesteld om veiligheidsredenen om vervalste verzoeken te voorkomen. We hebben hier echter niet meer over kunnen vinden.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: midden
Waarde: “”
Beoogd gebruik: Instagram stelt deze cookie in om de eigen diensten en aanbiedingen binnen en buiten Instagram te optimaliseren. De cookie definieert een unieke gebruikers-ID.
Vervaldatum: Na het einde van de sessie

Naam: fbsr_111824947124024
Waarde: niet gespecificeerd
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat het inlogverzoek op voor gebruikers van de Instagram-app.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: rur
Waarde: ATN
Beoogd gebruik: Dit is een Instagram-cookie dat zorgt voor functionaliteit op Instagram.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Naam: urlgen
Waarde: “{”194.96.75.33”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe111824947”
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt gebruikt voor Instagram-marketingdoeleinden.
Vervaldatum: na het einde van de sessie

Opmerking: We kunnen hier geen volledigheid claimen. Welke cookies in individuele gevallen worden ingesteld, hangt af van de ingesloten functies en uw gebruik van Instagram.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Instagram deelt de informatie die het ontvangt tussen de Facebook-bedrijven met externe partners en met mensen met wie je wereldwijd contact hebt. De gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met het eigen gegevensbeleid. Onder andere om veiligheidsredenen worden je gegevens verspreid over Facebook-servers over de hele wereld. De meeste van deze servers bevinden zich in de Verenigde Staten.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen?

Dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je recht op toegang, overdraagbaarheid, rectificatie en wissing van je gegevens. Je kunt je gegevens beheren in de Instagram-instellingen. Als je je gegevens op Instagram volledig wilt wissen, moet je je Instagram-account permanent verwijderen.

En zo werkt het verwijderen van je Instagram-account:

Open eerst de Instagram-app. Ga op je profielpagina naar beneden en klik op "Help". Je komt nu op de website van het bedrijf. Klik op de website op "Uw account beheren" en vervolgens op "Uw account verwijderen".

Als je je account volledig verwijdert, verwijdert Instagram berichten zoals je foto's en statusupdates. Informatie die andere mensen over jou hebben gedeeld, hoort niet bij jouw account en wordt daarom niet verwijderd.

Zoals hierboven vermeld, slaat Instagram je gegevens voornamelijk op via cookies. Je kunt deze cookies in je browser beheren, deactiveren of verwijderen. Afhankelijk van je browser werkt het beheer altijd een beetje anders. Hier tonen we je de instructies voor de belangrijkste browsers.

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser ook zo instellen dat u altijd wordt geïnformeerd wanneer er een cookie wordt ingesteld. Je kunt dan altijd zelf beslissen of je de cookie wilt toestaan of niet.

Wettelijke basis

Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken en opslaan van uw gegevens door geïntegreerde social media-elementen, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking. (Art. 6 lid 1 letter a GDPR). In principe worden uw gegevens ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) in een snelle en goede communicatie met jou of andere klanten en zakenpartners. Desondanks gebruiken we de geïntegreerde social media-elementen alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste social media-platforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden je daarom aan om onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of de cookierichtlijnen van de betreffende dienstverlener te raadplegen.

Instagram en Facebook verwerken ook gegevens in onder andere de VS. We willen erop wijzen dat er naar de mening van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Facebook gebruikt standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= art. 46 lid 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of voor gegevensoverdracht daarheen. Deze clausules verplichten Facebook te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

We hebben geprobeerd je de belangrijkste informatie te geven over gegevensverwerking door Instagram. Op https://help.instagram.com/519522125107875
kun je het gegevensbeleid van Instagram nader bekijken.

LinkedIn privacybeleid

Samenvatting privacybeleid LinkedIn
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres.
Meer informatie vindt u hieronder in het privacybeleid.
📅 Bewaartermijn: de gegevens worden over het algemeen binnen 30 dagen verwijderd.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitieme belangen)

Wat is LinkedIn?

We gebruiken sociale plug-ins van het sociale medianetwerk LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, op onze website. De sociale plug-ins kunnen feeds, het delen van inhoud of links naar onze LinkedIn pagina zijn. De sociale plug-ins zijn duidelijk gelabeld met het bekende LinkedIn-logo en maken het bijvoorbeeld mogelijk om interessante inhoud rechtstreeks via onze website te delen. Voor de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place in Dublin verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Door dergelijke plug-ins in te sluiten, kunnen gegevens naar LinkedIn gestuurd, daar opgeslagen en verwerkt worden. In dit privacybeleid willen we je informeren om welke gegevens het gaat, hoe het netwerk deze gegevens gebruikt en hoe je de opslag van gegevens kunt beheren of voorkomen.

LinkedIn is het grootste sociale netwerk voor zakelijke contacten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook richt het bedrijf zich uitsluitend op het leggen van zakelijke contacten. Bedrijven kunnen op het platform diensten en producten presenteren en zakelijke relaties aangaan. Veel mensen gebruiken LinkedIn ook om banen te zoeken of om geschikte werknemers te vinden voor hun eigen bedrijf. Alleen al in Duitsland heeft het netwerk meer dan 11 miljoen leden. In Oostenrijk zijn er ongeveer 1,3 miljoen.

Waarom gebruiken we LinkedIn op onze website?

We weten hoe druk je het hebt. Je kunt niet alle sociale mediakanalen individueel volgen. Zelfs als het, zoals in ons geval, de moeite waard zou zijn. Want we posten altijd interessant nieuws of berichten die het delen waard zijn. Daarom hebben we op onze website de optie gecreëerd om interessante inhoud rechtstreeks op LinkedIn te delen of om rechtstreeks naar onze LinkedIn pagina te linken. We beschouwen geïntegreerde sociale plug-ins als een uitgebreide service op onze website. De gegevens die LinkedIn verzamelt helpen ons ook om mogelijke reclameacties alleen te tonen aan mensen die geïnteresseerd zijn in ons aanbod.

Welke gegevens worden door LinkedIn opgeslagen?

LinkedIn slaat geen persoonlijke gegevens op enkel en alleen door de integratie van de sociale plug-ins. LinkedIn noemt deze gegevens, die door plug-ins worden gegenereerd, passieve impressies. Als je echter op een sociale plug-in klikt, bijvoorbeeld om onze inhoud te delen, slaat het platform persoonlijke gegevens op als zogenaamde "actieve impressies". Dit gebeurt ongeacht of je een LinkedIn account hebt of niet. Als je ingelogd bent, worden de verzamelde gegevens aan je account toegewezen.

Je browser maakt een rechtstreekse verbinding met de servers van LinkedIn wanneer je onze plug-ins gebruikt. Op die manier registreert het bedrijf verschillende gebruiksgegevens. Naast je IP-adres kunnen dit bijvoorbeeld ook inloggegevens, apparaatinformatie of informatie over je internet- of mobiele telefoonprovider zijn. Als je de LinkedIn diensten via je smartphone gebruikt, kan ook je locatie worden bepaald (nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven). LinkedIn kan deze gegevens ook in gehashte vorm doorgeven aan externe adverteerders. Hashing betekent dat een gegevensrecord wordt omgezet in een tekenreeks. Hierdoor kunnen de gegevens zodanig worden versleuteld dat personen niet meer kunnen worden geïdentificeerd.

De meeste gegevens over uw gebruikersgedrag worden opgeslagen in cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die meestal in je browser worden ingesteld. LinkedIn kan ook webbakens, pixeltags, displaytags en andere apparaatherkenners gebruiken.

Verschillende tests tonen ook aan welke cookies ingesteld worden wanneer een gebruiker interageert met een sociale plug-in. De gevonden gegevens pretenderen niet volledig te zijn en dienen enkel als voorbeeld. De volgende cookies werden geplaatst zonder ingelogd te zijn bij LinkedIn:

Naam: bcookie
Waarde: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16111824947-
Beoogd gebruik: De cookie is een zogenaamde "browser ID cookie" en slaat daarom uw identificatienummer (ID) op.
Vervaldatum: Na 2 jaar

Naam: lang
Waarde: v=2&lang=en-de
Bedoeld gebruik: Deze cookie slaat uw vooringestelde of voorkeurstaal op.
Vervaldatum: na einde sessie

Naam: lidc
Waarde: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G111824947…
Bedoeld gebruik: Deze cookie wordt gebruikt voor routing. Routing registreert de manieren waarop je op LinkedIn bent gekomen en hoe je door de website navigeert.
Vervaldatum: na 24 uur

Naam: rtc
Waarde: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Beoogd gebruik: Er kon geen verdere informatie worden gevonden over deze cookie.
Vervaldatum: na 2 minuten

Naam: JSESSIONID
Waarde: ajax:1118249472900777718326218137
Beoogd gebruik: Dit is een sessiecookie die LinkedIn gebruikt om anonieme gebruikerssessies via de server te onderhouden.
Vervaldatum: Na het einde van de sessie

Naam: bscookie
Waarde: "v=1&201910230812...
Beoogd gebruik: Deze cookie is een beveiligingscookie. LinkedIn beschrijft het als een veilige browser ID-cookie.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: fid
Waarde: AQHj7Ii23ZBcqAAAA...
Bedoeld gebruik: Er kon geen verdere informatie worden gevonden voor deze cookie.
Vervaldatum: na 7 dagen

Opmerking: LinkedIn werkt ook met externe providers. Daarom herkenden we tijdens onze test ook de twee Google Analytics cookies _ga en _gat.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

In principe bewaart LinkedIn je persoonlijke gegevens zolang het bedrijf het nodig acht om zijn eigen diensten aan te bieden. LinkedIn verwijdert je persoonlijke gegevens echter wanneer je je account verwijdert. In sommige uitzonderlijke gevallen bewaart LinkedIn sommige gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm, zelfs nadat je je account hebt verwijderd. Zodra je je account verwijdert, kunnen andere mensen je gegevens binnen een dag niet meer zien. LinkedIn verwijdert de gegevens over het algemeen binnen 30 dagen. LinkedIn bewaart echter gegevens als de wet dat vereist. Gegevens die niet langer aan een persoon kunnen worden toegewezen, blijven bewaard, zelfs nadat de account is gesloten. De gegevens worden opgeslagen op verschillende servers in Amerika en vermoedelijk ook in Europa.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of het opslaan van gegevens voorkomen?

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te verwijderen. Je kunt je gegevens beheren, wijzigen en verwijderen in je LinkedIn account. Je kan ook een kopie van je persoonlijke gegevens opvragen bij LinkedIn.

Hoe krijg je toegang tot de accountgegevens in je LinkedIn profiel:

Klik in LinkedIn op je profielicoon en selecteer de sectie "Instellingen en privacy". Klik nu op "Privacy" en dan op "Wijzigen" in de sectie "Hoe LinkedIn je gegevens gebruikt". In een mum van tijd kun je geselecteerde gegevens over je webactiviteiten en je accountgeschiedenis downloaden.

Je hebt ook de optie om in je browser te verhinderen dat LinkedIn je gegevens verwerkt. Zoals hierboven vermeld, slaat LinkedIn de meeste gegevens op via cookies die in je browser ingesteld worden. Je kan deze cookies beheren, deactiveren of verwijderen. Afhankelijk van welke browser je hebt, werkt het beheer iets anders. Je kan de instructies voor de meest gebruikte browsers hier vinden:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

U kunt uw browser ook zo instellen dat u altijd wordt geïnformeerd wanneer er een cookie wordt ingesteld. Je kunt dan altijd zelf beslissen of je de cookie wilt toestaan of niet.

Wettelijke basis

Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken en opslaan van uw gegevens door geïntegreerde social media-elementen, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking. (Art. 6 lid 1 letter a GDPR). In principe worden uw gegevens ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) Wij slaan uw gegevens op en verwerken deze om snel en goed met u of andere klanten en zakenpartners te kunnen communiceren. We gebruiken de geïntegreerde social media-elementen echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale mediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden u daarom aan onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of de cookierichtlijnen van de betreffende dienstverlener te raadplegen.

LinkedIn verwerkt ook gegevens in onder andere de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico's inhouden voor de wettelijkheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

LinkedIn gebruikt standaard contractuele clausules goedgekeurd door de EU Commissie (= Art. 46 para. 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers gevestigd in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht daar. Deze clausules verplichten LinkedIn om het EU-niveau van gegevensbescherming na te leven bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de EU Commissie. Je kan het besluit en de clausules hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

We hebben geprobeerd je de belangrijkste informatie te geven over gegevensverwerking door LinkedIn. Op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy kun je meer te weten komen over gegevensverwerking door het social media netwerk LinkedIn.

Privacybeleid SoundCloud

Samenvatting van het privacybeleid van SoundCloud
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer informatie hierover vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Duur van de opslag: Gegevens worden over het algemeen zo lang opgeslagen als nodig is voor het doel van de service.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitieme belangen)

Wat is SoundCloud?

We gebruiken functies (widgets) van het sociale medianetwerk SoundCloud van SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland op onze website. Je herkent de widgets aan het bekende oranje logo. Door het gebruik van functies, zoals het afspelen van muziek, worden gegevens naar SoundCloud verzonden, opgeslagen en geanalyseerd. In dit privacybeleid laten we u zien om welke gegevens het gaat, waarom we SoundCloud gebruiken en hoe u uw gegevens of gegevensoverdracht kunt beheren of voorkomen.

Het sociale medianetwerk SoundCloud is een online muziekplatform dat wordt gebruikt om audiobestanden te delen en te verspreiden. Muzikanten of podcasters bieden hun audiobestanden als download aan op SoundCloud. SoundCloud kan ook worden gebruikt om audiobestanden te integreren in andere websites. En dat is precies wat we hebben gedaan. Typisch voor SoundCloud zijn de grafische weergaven van de audiobestanden in golfvorm en de commentaarbalk. Hierdoor kunnen geregistreerde gebruikers op elk gewenst moment muzieknummers of podcasts beluisteren en van commentaar voorzien.

Waarom gebruiken we SoundCloud op onze website?

Ons doel is om u de best mogelijke service te bieden op onze website. Hiermee bedoelen we niet alleen onze producten of diensten. De algehele klantenservice omvat ook hoe prettig u zich voelt op onze website en hoe behulpzaam onze website voor u is. Dankzij de ingebouwde afspeelfunctie van SoundCloud kunnen we je direct en gratis voorzien van akoestische content. Je hoeft geen link te volgen om naar een audiobestand te luisteren, je kunt meteen beginnen via onze website.

Welke gegevens worden opgeslagen op SoundCloud?

Zodra je een van onze websites bezoekt die een widget heeft (like- of share-knop of afspeelfunctie), maakt je browser verbinding met een SoundCloud-server. Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar SoundCloud en daar worden beheerd en opgeslagen. SoundCloud leert bijvoorbeeld uw IP-adres en welke pagina (in dit geval de onze) u wanneer hebt bezocht. Als u een SoundCloud-account hebt en bent ingelogd terwijl u op onze website surft, worden de verzamelde gegevens direct aan uw account/account toegewezen. U kunt dit alleen voorkomen door uit te loggen bij SoundCloud terwijl u op onze website bent. Naast de hierboven genoemde informatie worden er ook gegevens over uw gebruikersgedrag opgeslagen in de cookies. Wanneer u bijvoorbeeld op een knop klikt, een muziekstuk afspeelt of pauzeert, wordt deze informatie opgeslagen in de cookies. De widget of SoundCloud kan u daardoor herkennen en soms wordt de widget ook gebruikt om u gepersonaliseerde content te bieden. SoundCloud gebruikt niet alleen eigen cookies, maar ook cookies van externe aanbieders zoals Facebook of Google Analytics. Deze cookies helpen het bedrijf om meer informatie te verkrijgen over uw gedrag op externe websites en op het eigen platform. Als beheerder van de website ontvangen wij geen informatie over uw gebruikersgedrag via de cookies die door SoundCloud worden gebruikt. De gegevensoverdracht en daarmee ook de informatie over technische apparaten en uw gedrag op de website vindt plaats tussen u en SoundCloud.

Hieronder tonen we cookies die worden ingesteld wanneer u een website bezoekt waarin functies van SoundCloud zijn geïntegreerd. Deze lijst is slechts een voorbeeld van mogelijke cookies en kan geen aanspraak maken op volledigheid. In dit voorbeeld heeft de gebruiker geen SoundCloud-account:

Naam: sc_anonymous_id
Waarde: 208165-986996-398971-423805111824947-0
Beoogd gebruik: Deze cookie maakt het mogelijk om bestanden of andere inhoud in websites te integreren en slaat een gebruikers-ID op.
Vervaldatum: na 10 jaar

Opmerking:
De sc_anonymous_id cookie wordt onmiddellijk ingesteld als je op een van onze websites bent die een Soundcloud-functie heeft ingebouwd. Je hoeft hiervoor geen interactie met de functie te hebben.

Naam: __qca
Waarde: P0-1223379886-1579605792812111824947-7
Beoogd gebruik: Deze cookie is een derde partij cookie van Quantcast en verzamelt gegevens zoals hoe vaak je de site bezoekt of hoe lang je op de site blijft. De verzamelde informatie wordt vervolgens doorgegeven aan SoundCloud.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: Sclocale
Waarde: de
Beoogd gebruik: De cookie slaat de taalinstelling op die je vooraf hebt ingesteld.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: _soundcloud_sessie
Waarde: /
Beoogd gebruik: We konden geen specifieke informatie vinden over deze cookie.
Vervaldatum: na einde sessie

Naam: _sessie_auth_sleutel
Waarde: /
Doel: De cookie kan worden gebruikt om sessie-informatie (d.w.z. gebruikersgedrag) op te slaan en een clientverzoek te authenticeren.
Vervaldatum: na 10 jaar

SoundCloud gebruikt ook andere cookies van derden, zoals _fbp, _ga, gid van Facebook en Google Analytics. SoundCloud gebruikt alle informatie die in de cookies is opgeslagen om zijn eigen diensten te verbeteren en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

In principe blijven de verzamelde gegevens opgeslagen bij SoundCloud zolang er een gebruikersaccount bestaat of zolang het nodig is voor SoundCloud om haar zakelijke doelstellingen te bereiken. Hoe lang gegevens precies worden opgeslagen, hangt af van de context en wettelijke verplichtingen. Zelfs als u geen account hebt en er persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, hebt u het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen?

Als u een SoundCloud-account hebt, kunt u de gegevensverwerking beheren of uw hele account verwijderen via "Instellingen". U kunt echter ook cookies beheren, verwijderen of uitschakelen in uw browser, precies zoals u dat wilt. De aanpak hangt altijd af van de browser die u gebruikt. Als u besluit cookies te verwijderen of te deactiveren, moet u er rekening mee houden dat niet alle functies beschikbaar zijn. In de volgende instructies wordt uitgelegd hoe u cookies in uw browser kunt beheren, verwijderen of uitschakelen.

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Wettelijke basis

Als u toestemming hebt gegeven voor het verwerken en opslaan van uw gegevens door geïntegreerde SoundCloud-elementen, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking. (Art. 6 lid 1 letter a GDPR). In principe worden uw gegevens ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) in een snelle en goede communicatie met jou of andere klanten en zakenpartners. Desondanks gebruiken we de geïntegreerde SoundCloud-elementen alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. SoundCloud plaatst ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. We raden u daarom aan onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of de cookierichtlijnen van de betreffende dienstverlener te raadplegen.

We hopen dat we u een goed overzicht hebben gegeven van het gegevensverkeer via SoundCloud. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van SoundCloud en de algemene omgang met gegevens, raden we u aan het privacybeleid van het bedrijf te lezen op https://soundcloud.com/pages/privacy.

Privacybeleid YouTube

YouTube privacybeleid samenvatting
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Optimalisatie van onze dienstverlening
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres kunnen worden opgeslagen.
Meer informatie hierover vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Duur van de opslag: Gegevens worden over het algemeen zo lang opgeslagen als nodig is voor het doel van de service.
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitieme belangen)

Wat is YouTube?

We hebben YouTube-video's geïntegreerd op onze website. Hierdoor kunnen we interessante video's direct op onze site presenteren. YouTube is een videoportaal dat sinds 2006 een dochteronderneming van Google is. Het videoportaal wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer je een pagina op onze website opent die een YouTube-video bevat, maakt je browser automatisch verbinding met de servers van YouTube of Google. Er worden verschillende gegevens verzonden (afhankelijk van de instellingen). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking in Europa.

Hieronder leggen we je graag uit welke gegevens worden verwerkt, waarom we YouTube-video's hebben geïntegreerd en hoe je je gegevens kunt beheren of verwijderen.

Met YouTube kunnen gebruikers gratis video's bekijken, beoordelen, becommentariëren en uploaden. In de afgelopen jaren is YouTube uitgegroeid tot een van de belangrijkste sociale mediakanalen wereldwijd. Om ons in staat te stellen video's op onze website weer te geven, levert YouTube een codefragment dat we in onze site hebben geïntegreerd.

Waarom gebruiken we YouTube-video's op onze website?

YouTube is het videoplatform met de meeste bezoekers en de beste inhoud. We proberen je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden op onze website. En natuurlijk zijn interessante video's een must. Met behulp van onze ingesloten video's bieden we je meer nuttige inhoud naast onze teksten en afbeeldingen. De ingesloten video's maken onze website ook beter vindbaar in de zoekmachine van Google. Zelfs als we advertenties plaatsen via Google Ads, kan Google - dankzij de verzamelde gegevens - deze advertenties alleen tonen aan mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen.

Welke gegevens worden opgeslagen door YouTube?

Zodra je een van onze pagina's bezoekt die een YouTube-video bevat, plaatst YouTube ten minste één cookie die je IP-adres en onze URL opslaat. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kan YouTube je interacties op onze website meestal toewijzen aan je profiel met behulp van cookies. Dit omvat gegevens zoals sessieduur, bouncepercentage, geschatte locatie, technische informatie zoals browsertype, schermresolutie of je internetprovider. Andere gegevens kunnen zijn: contactgegevens, eventuele beoordelingen, het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan je favorieten op YouTube.

Als u niet bent aangemeld bij een Google-account of een YouTube-account, slaat Google gegevens op met een unieke identificatiecode die is gekoppeld aan uw apparaat, browser of app. De taalinstelling van je voorkeur wordt bijvoorbeeld bewaard. Maar veel interactiegegevens kunnen niet worden opgeslagen omdat er minder cookies worden ingesteld.

In de volgende lijst tonen we cookies die werden ingesteld tijdens een test in de browser. Aan de ene kant tonen we cookies die zijn ingesteld zonder een ingelogd YouTube-account. Aan de andere kant tonen we cookies die zijn ingesteld met een ingelogd account. De lijst kan niet als volledig worden beschouwd, omdat de gebruikersgegevens altijd afhankelijk zijn van de interacties op YouTube.

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5Y111824947-1
Beoogd gebruik: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na einde sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Beoogd gebruik: Deze cookie registreert ook je unieke ID. Google ontvangt statistieken over het gebruik van YouTube-video's op onze website via PREF.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Beoogd gebruik: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om de GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: BEZOEKER_INFO1_LIVE
Waarde: 95Chz8bagyU
Bedoeld gebruik: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze websites (met geïntegreerde YouTube-video) in te schatten.
Vervaldatum: na 8 maanden

Andere cookies die worden ingesteld wanneer je bent aangemeld bij je YouTube-account:

Naam: APISID
Waarde: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7111824947-
Bedoeld gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel van uw interesses op te stellen. De gegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: TOESTEMMING
Waarde: YES+AT.de+20150628-20-0
Beoogd gebruik: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker voor het gebruik van verschillende Google-services. CONSENT wordt ook gebruikt voor beveiligingsdoeleinden om gebruikers te controleren en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: HSID
Waarde: AcRwpgUik9Dveht0I
Bedoeld gebruik: Deze cookie wordt gebruikt om een profiel van je interesses op te stellen. Deze gegevens helpen om gepersonaliseerde advertenties weer te geven.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: LOGIN_INFO
Waarde: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Bedoeld gebruik: Deze cookie slaat informatie op over je inloggegevens.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SAPISID
Waarde: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Beoogd gebruik: Deze cookie identificeert uw browser en apparaat op unieke wijze. Het wordt gebruikt om een profiel van uw interesses te maken.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SID
Waarde: oQfNKjAsI111824947-
Bedoeld gebruik: Deze cookie slaat uw Google-account-ID en uw laatste inlogtijd op in digitaal ondertekende en gecodeerde vorm.
Vervaldatum: na 2 jaar

Naam: SIDCC
Waarde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Beoogd gebruik: Deze cookie slaat informatie op over hoe u de website gebruikt en welke advertenties u mogelijk hebt gezien voordat u onze site bezocht.
Vervaldatum: na 3 maanden

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens die YouTube van jou ontvangt en verwerkt, worden opgeslagen op servers van Google. De meeste van deze servers bevinden zich in Amerika. Op https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kun je precies zien waar de datacenters van Google zich bevinden. Jouw gegevens worden verdeeld over de servers. Dit betekent dat de gegevens sneller toegankelijk zijn en beter beschermd zijn tegen manipulatie.

Google bewaart de verzamelde gegevens gedurende verschillende perioden. Sommige gegevens kun je op elk moment verwijderen, andere worden na een beperkte tijd automatisch verwijderd en weer andere worden voor langere tijd door Google opgeslagen. Sommige gegevens (zoals elementen uit "Mijn activiteit", foto's of documenten, producten) die zijn opgeslagen in uw Google-account, blijven opgeslagen totdat u ze verwijdert. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een Google-account, kunt u bepaalde gegevens verwijderen die zijn gekoppeld aan uw apparaat, browser of app.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen?

In principe kun je gegevens in je Google-account handmatig verwijderen. Met de automatische verwijderingsfunctie voor locatie- en activiteitsgegevens die in 2019 is geïntroduceerd, wordt informatie 3 of 18 maanden bewaard, afhankelijk van je beslissing, en vervolgens verwijderd.

Ongeacht of je een Google-account hebt of niet, kun je je browser zo instellen dat cookies door Google worden verwijderd of gedeactiveerd. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. De volgende instructies laten zien hoe u cookies in uw browser kunt beheren:

Chrome: cookies verwijderen, activeren en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren in Safari

Firefox: cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben opgeslagen

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: cookies verwijderen en beheren

Als u geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u altijd informeert wanneer er een cookie wordt ingesteld. Zo kunt u voor elk afzonderlijk cookie beslissen of u het wilt toestaan of niet.

Wettelijke basis

Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken en opslaan van je gegevens door geïntegreerde YouTube-elementen, dan is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. (Art. 6 lid 1 letter a GDPR). In principe worden jouw gegevens ook verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) in een snelle en goede communicatie met jou of andere klanten en zakenpartners. Desalniettemin gebruiken we de geïntegreerde YouTube-elementen alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. YouTube plaatst ook cookies in je browser om gegevens op te slaan. We raden je daarom aan om onze tekst over gegevensbescherming bij cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of de cookierichtlijnen van de betreffende serviceprovider te raadplegen.

YouTube verwerkt ook gegevens in onder andere de VS. We willen erop wijzen dat er naar de mening van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

YouTube gebruikt standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= art. 46. lid 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht naar deze landen. Deze bepalingen verplichten YouTube te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij de verwerking van relevante gegevens buiten de EU. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Je kunt het besluit en de bepalingen hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Omdat YouTube een dochteronderneming van Google is, is er een gezamenlijk privacybeleid. Als je meer wilt weten over hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan, raden we je aan het privacybeleid te lezen op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Privacybeleid YouTube abonneerknop

We hebben de YouTube-abonneerknop op onze website geïntegreerd. Je kunt de knop meestal herkennen aan het klassieke YouTube-logo. Het logo toont de woorden "Subscribe" of "YouTube" tegen een rode achtergrond in witte letters en het witte "Play" symbool links ervan. De knop kan echter ook in een ander ontwerp worden weergegeven.

Op ons YouTube-kanaal vind je altijd grappige, interessante of spannende video's. Met de ingebouwde knop "Abonneren" kun je je direct vanaf onze website abonneren op ons kanaal, zonder dat je naar de YouTube-website hoeft te gaan. We willen het je zo gemakkelijk mogelijk maken om toegang te krijgen tot onze uitgebreide inhoud. Houd er rekening mee dat YouTube je gegevens als gevolg hiervan kan opslaan en verwerken.

Als je op onze site een ingebouwde abonnementsknop ziet, plaatst YouTube - volgens Google - ten minste één cookie. Deze cookie slaat je IP-adres en onze URL op. YouTube kan ook informatie vinden over je browser, je locatie bij benadering en je standaardtaal. In onze test werden de volgende vier cookies ingesteld zonder dat je was aangemeld bij YouTube:

Naam: YSC
Waarde: b9-CV6ojI5111824947Y
Bedoeld gebruik: Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken van de bekeken video op te slaan.
Vervaldatum: na einde sessie

Naam: PREF
Waarde: f1=50000000
Beoogd gebruik: Deze cookie registreert ook je unieke ID. Google ontvangt statistieken over het gebruik van YouTube-video's op onze website via PREF.
Vervaldatum: na 8 maanden

Naam: GPS
Waarde: 1
Beoogd gebruik: Deze cookie registreert uw unieke ID op mobiele apparaten om de GPS-locatie te volgen.
Vervaldatum: na 30 minuten

Naam: BEZOEKER_INFO1_LIVE
Waarde: 11182494795Chz8bagyU
Bedoeld gebruik: Deze cookie probeert de bandbreedte van de gebruiker op onze websites (met geïntegreerde YouTube-video) in te schatten.
Vervaldatum: na 8 maanden

Opmerking: Deze cookies zijn ingesteld na een test en kunnen geen aanspraak maken op volledigheid.

Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kan YouTube met behulp van cookies veel van je acties/interacties op onze website opslaan en toewijzen aan je YouTube-account. YouTube ontvangt bijvoorbeeld informatie over hoe lang je op onze website surft, welk browsertype je gebruikt, welke schermresolutie je verkiest of welke acties je uitvoert.

YouTube gebruikt deze gegevens enerzijds om zijn eigen diensten en aanbiedingen te verbeteren en anderzijds om analyses en statistieken te maken voor adverteerders (die Google Ads gebruiken).

Google reCAPTCHA privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid van Google reCAPTCHA
👥 Betrokkene: Bezoekers van de website
Doel: Optimalisatie van onze serviceprestaties en bescherming tegen cyberaanvallen
📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals IP-adres, browserinformatie, uw besturingssysteem, beperkte locatie- en gebruiksgegevens
Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid.
📅 Opslagduur: afhankelijk van de opgeslagen gegevens
⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (legitieme belangen)

Wat is reCAPTCHA?

Ons belangrijkste doel is om onze website zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen, zowel voor jou als voor ons. Om dit te garanderen gebruiken we Google reCAPTCHA van Google Inc. Voor de Europese regio is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met reCAPTCHA kunnen we bepalen of je echt een persoon van vlees en bloed bent en geen robot of andere spamsoftware. Met spam bedoelen we alle ongevraagde informatie die elektronisch naar ons wordt verzonden. Bij de klassieke CAPTCHAS moest je meestal tekst- of beeldpuzzels oplossen ter verificatie. Met reCAPTCHA van Google hoeven we je meestal niet lastig te vallen met dergelijke puzzels. In de meeste gevallen is het voldoende om gewoon een vakje aan te vinken om te bevestigen dat je geen bot bent. Met de nieuwe Invisible reCAPTCHA-versie hoef je het vakje niet eens meer aan te vinken. Hoe dit precies werkt en vooral welke gegevens hiervoor worden gebruikt, kun je vinden in dit privacybeleid.

reCAPTCHA is een gratis captcha-service van Google die websites beschermt tegen spamsoftware en misbruik door niet-menselijke bezoekers. Deze service wordt meestal gebruikt bij het invullen van formulieren op het internet. Een Captcha-service is een soort automatische Turing-test die ontworpen is om ervoor te zorgen dat een actie op het internet wordt uitgevoerd door een mens en niet door een bot. In de klassieke Turingtest (genoemd naar de computerwetenschapper Alan Turing) bepaalt een mens het verschil tussen een bot en een mens. Bij captcha's doet de computer of een softwareprogramma dit ook. Klassieke captcha's werken met kleine taken die voor mensen gemakkelijk op te lossen zijn, maar voor machines aanzienlijke moeilijkheden opleveren. Met reCAPTCHA hoef je niet langer actief puzzels op te lossen. De tool gebruikt moderne risicotechnieken om mensen van bots te onderscheiden. Je hoeft alleen maar het tekstveld "Ik ben geen robot" aan te vinken of, met Invisible reCAPTCHA, is zelfs dat niet meer nodig. Met reCAPTCHA wordt een JavaScript-element geïntegreerd in de broncode, waarna de tool op de achtergrond draait en je gebruikersgedrag analyseert. Uit deze gebruikersacties berekent de software een zogenaamde captcha score. Google gebruikt deze score om de waarschijnlijkheid te berekenen dat je een mens bent, zelfs voordat je de captcha invoert. reCAPTCHA of captcha's in het algemeen worden altijd gebruikt wanneer bots bepaalde acties zouden kunnen manipuleren of misbruiken (bijv. registraties, enquêtes, enz.).

Waarom gebruiken we reCAPTCHA op onze website?

We willen alleen mensen van vlees en bloed verwelkomen op onze site. Bots of spamsoftware van allerlei aard kunnen veilig thuisblijven. Daarom doen we er alles aan om onszelf te beschermen en je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. Daarom gebruiken we reCAPTCHA van Google. Op deze manier kunnen we er vrij zeker van zijn dat we een "bot-vrije" website blijven. Door reCAPTCHA te gebruiken, worden gegevens doorgestuurd naar Google om vast te stellen of u daadwerkelijk een mens bent. reCAPTCHA dient dus om de veiligheid van onze website en daarmee uw veiligheid te garanderen. Zonder reCAPTCHA zou het bijvoorbeeld kunnen gebeuren dat een bot tijdens de registratie zoveel mogelijk e-mailadressen registreert om vervolgens forums of blogs te "spammen" met ongewenste reclamecontent. Met reCAPTCHA kunnen we dergelijke botaanvallen voorkomen.

Welke gegevens worden opgeslagen door reCAPTCHA?

reCAPTCHA verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers om vast te stellen of de acties op onze website daadwerkelijk van mensen afkomstig zijn. Het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service kunnen daarom naar Google worden verzonden. IP-adressen worden bijna altijd ingekort binnen de lidstaten van de EU of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat de gegevens naar een server in de VS worden gestuurd. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google, tenzij u bent ingelogd met uw Google-account tijdens het gebruik van reCAPTCHA. Eerst controleert het reCAPTCHA-algoritme of er al Google-cookies van andere Google-services (YouTube, Gmail, enz.) op uw browser zijn geplaatst. Vervolgens plaatst reCAPTCHA een extra cookie in uw browser en neemt het een momentopname van uw browservenster.

De volgende lijst met verzamelde browser- en gebruikersgegevens is niet bedoeld om volledig te zijn. Het zijn voorbeelden van gegevens die, voor zover ons bekend, door Google worden verwerkt.

 • Referrer URL (het adres van de pagina waar de bezoeker vandaan kwam)
 • IP-adres (bijv. 256.123.123.1)
 • Informatie over het besturingssysteem (de software die de werking van je computer mogelijk maakt. Gebruikelijke besturingssystemen zijn Windows, Mac OS X of Linux)
 • Cookies (kleine tekstbestanden die gegevens in uw browser opslaan)
 • Muis- en toetsenbordgedrag (elke actie die u met de muis of het toetsenbord uitvoert, wordt opgeslagen)
 • Datum- en taalinstellingen (welke taal of datum je hebt ingesteld op je pc wordt opgeslagen)
 • Alle JavaScript-objecten (JavaScript is een programmeertaal waarmee websites zich kunnen aanpassen aan de gebruiker. JavaScript-objecten kunnen allerlei gegevens onder één naam verzamelen)
 • Schermresolutie (geeft aan uit hoeveel pixels de beeldweergave bestaat)

Het staat buiten kijf dat Google deze gegevens gebruikt en analyseert nog voordat je op het selectievakje "Ik ben geen robot" klikt. Met de versie Invisible reCAPTCHA hoef je het vakje niet eens aan te vinken en wordt het hele herkenningsproces op de achtergrond uitgevoerd. Google vertelt je niet in detail hoeveel en welke gegevens het precies opslaat.

De volgende cookies worden gebruikt door reCAPTCHA: Hier verwijzen we naar de reCAPTCHA demoversie van Google op https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Al deze cookies vereisen een unieke identificatie voor traceringsdoeleinden. Hier is een lijst met cookies die Google reCAPTCHA heeft ingesteld op de demoversie:

Naam: IDE
Waarde: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-111824947-8
Beoogd gebruik: Deze cookie wordt ingesteld door het bedrijf DoubleClick (ook eigendom van Google) om de acties van een gebruiker op de website bij interactie met advertenties te registreren en rapporteren. Hierdoor kan de effectiviteit van advertenties worden gemeten en kunnen passende optimaliseringsmaatregelen worden genomen. IDE wordt opgeslagen in browsers onder het domein doubleclick.net.
Vervaldatum: na één jaar

Naam: 1P_JAR
Waarde: 2019-5-14-12
Doel: Deze cookie verzamelt statistieken over websitegebruik en meet conversies. Een conversie vindt bijvoorbeeld plaats wanneer een gebruiker een koper wordt. De cookie wordt ook gebruikt om gebruikers relevante advertenties te tonen. De cookie kan ook worden gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meerdere keren te zien krijgt.
Vervaldatum: na één maand

Naam: ANID
Waarde: U7j1v3dZa1118249470xgZFmiqWppRWKOr
Beoogd gebruik: We hebben niet veel informatie kunnen vinden over deze cookie. In het privacybeleid van Google wordt de cookie genoemd in verband met "advertentiecookies" zoals "DSID", "FLC", "AID", "TAID". ANID wordt opgeslagen onder het domein google.com.
Vervaldatum: na 9 maanden

Naam: TOESTEMMING
Waarde: YES+AT.de+20150628-20-0
Beoogd gebruik: De cookie slaat de status op van de toestemming van een gebruiker voor het gebruik van verschillende Google-services. CONSENT wordt ook gebruikt voor beveiligingsdoeleinden om gebruikers te verifiëren, frauduleuze aanmeldingsgegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde aanvallen.
Vervaldatum: na 19 jaar

Naam: NID
Waarde: 0WmuWqy111824947zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Bedoeld gebruik: NID wordt door Google gebruikt om advertenties aan te passen aan uw Google-zoekopdrachten. Met behulp van de cookie "onthoudt" Google uw meest ingevoerde zoekopdrachten of uw eerdere interactie met advertenties. Dit betekent dat u altijd aangepaste advertenties ontvangt. De cookie bevat een unieke ID om de persoonlijke instellingen van de gebruiker te verzamelen voor advertentiedoeleinden.
Vervaldatum: na 6 maanden

Naam: DV
Waarde: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc111824947-4
Beoogd gebruik: Zodra je het vakje "Ik ben geen robot" hebt aangevinkt, wordt deze cookie ingesteld. De cookie wordt gebruikt door Google Analytics voor gepersonaliseerde advertenties. DV verzamelt informatie in geanonimiseerde vorm en wordt ook gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Vervaldatum: na 10 minuten

Opmerking: Deze lijst kan geen aanspraak maken op volledigheid, omdat de ervaring leert dat Google zijn keuze van cookies van tijd tot tijd wijzigt.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Door het invoegen van reCAPTCHA worden gegevens van u naar de server van Google verzonden. Waar deze gegevens precies worden opgeslagen, wordt niet duidelijk gemaakt door Google, zelfs niet na herhaalde verzoeken. Zonder bevestiging van Google kan worden aangenomen dat gegevens zoals muisinteractie, de tijd die je op de website doorbrengt of taalinstellingen worden opgeslagen op de Europese of Amerikaanse servers van Google. Het IP-adres dat uw browser aan Google doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google uit andere Google-services. Als u echter bent aangemeld bij uw Google-account terwijl u de reCAPTCHA plug-in gebruikt, worden de gegevens wel samengevoegd. De afwijkende bepalingen voor gegevensbescherming van Google zijn van toepassing.

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen?

Als u niet wilt dat er gegevens over u en uw gedrag worden doorgegeven aan Google, moet u zich volledig afmelden bij Google en alle Google-cookies verwijderen voordat u onze website bezoekt of de reCAPTCHA-software gebruikt. In principe worden de gegevens automatisch aan Google doorgegeven zodra u onze website bezoekt. Om deze gegevens weer te verwijderen, moet u contact opnemen met Google support op https://support.google.com/?hl=de&tid=111824947 contact opnemen met Google support.

Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google LLC en zijn vertegenwoordigers automatisch gegevens mogen verzamelen, verwerken en gebruiken.

Houd er rekening mee dat wanneer u deze tool gebruikt, uw gegevens mogelijk ook buiten de EU worden opgeslagen en verwerkt. De meeste derde landen (waaronder de VS) worden niet als veilig beschouwd onder de huidige Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Gegevens mogen daarom niet zomaar worden overgedragen aan onveilige derde landen en daar worden opgeslagen en verwerkt, tenzij er passende garanties zijn (zoals EU standaard contractuele clausules) tussen ons en de niet-Europese dienstverlener.

Wettelijke basis

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google reCAPTCHA, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de betreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 lid 1 lit. a GDPR (toestemming) is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals kan voorkomen wanneer Google reCAPTCHA wordt gebruikt.

We hebben ook een legitiem belang bij het gebruik van Google reCAPTCHA om onze online service te optimaliseren en veiliger te maken. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 lid 1 lit. f GDPR (legitieme belangen). Desondanks gebruiken we Google reCAPTCHA alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Google verwerkt ook gegevens in de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan verschillende risico's met zich meebrengen voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking.

Google gebruikt standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (= art. 46 lid 2 en 3 GDPR) als basis voor gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus in het bijzonder in de VS) of gegevensoverdracht naar deze landen. Deze clausules verplichten Google om te voldoen aan het EU-niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van relevante gegevens buiten de EU. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de bepalingen hier vinden: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Je kunt meer te weten komen over reCAPTCHA op de webontwikkelaarspagina van Google op https://developers.google.com/recaptcha/. Hoewel Google hier gedetailleerder ingaat op de technische ontwikkeling van reCAPTCHA, zul je tevergeefs zoeken naar precieze informatie over gegevensopslag en kwesties rond gegevensbescherming. Een goed overzicht van het basisgebruik van gegevens bij Google is te vinden in het privacybeleid van het bedrijf zelf op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Bron: Gemaakt met de generator voor gegevensbescherming van AdSimple