Alpin Loacker Outdoor Online Shop aus Österreich. Alles für deine Bergfreunde

Deze pagina ondersteunt uw browser slechts beperkt. We raden u aan over te schakelen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

🌞 Summer Sale bis zu -30% 📢 nur für eine kurze Zeit

⭐⭐⭐⭐⭐ 150.000+ zufriedene Kunden 💪 Premium Ausrüstung seit 1993 💚

GTC

1. toepassingsgebied

1.1 Voor de zakelijke relatie tussen ALPIN LOACKER GmbH, Straßenhäuser 59, 6842 Koblach (hierna "Verkoper") en de klant (hierna "Klant") voor de aankoop van sport- & outdoorartikelen zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing in de versie die geldt op het moment van de bestelling. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de aankoop van waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit voor een doel dat niet primair kan worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (Artikel 13 BGB).
 

2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om de klant een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door op de knop te klikken.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

  • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
  • door de bestelde goederen bij de klant af te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
  • door de klant om betaling te vragen nadat de bestelling is geplaatst.

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. Als de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod.

2.5 Wanneer een aanbieding wordt gedaan via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en samen met deze AV in tekstvorm (bijv. e-mail of fax) naar de klant gestuurd nadat de bestelling is verzonden. Bovendien wordt de tekst van het contract op de website van de verkoper gearchiveerd en kan deze door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount door het invoeren van de betreffende inloggegevens gratis worden geraadpleegd, mits de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantenaccount in de onlineshop van de verkoper heeft aangemaakt. 

2.6 Vóór de bindende verzending van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper kan de klant zijn invoer te allen tijde corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens vóór de bindende verzending van de bestelling nogmaals in een bevestigingsveld weergegeven en kunnen ook daar met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties worden gecorrigeerd.

2.7 Voor het afsluiten van het contract zijn alleen de Duitse en Engelse taal beschikbaar.

2.8 De orderverwerking en het contact worden over het algemeen uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van bestellingen correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

2.9 U gaat ermee akkoord om facturen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen worden u per e-mail toegestuurd in PDF-formaat of kunnen worden gedownload in uw klantenaccount.

2.10 Het te betalen factuurbedrag moet binnen 14 dagen worden betaald. Anders behoudt de verkoper zich het recht voor om het aanbod in te trekken.
 

3. herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op annulering. Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.
 

4. prijzen en verzendingsvoorwaarden

4.1 Alle prijzen die op de website van de verkoper worden vermeld, zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw.

4.2 Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant per e-mail een factuur in de vorm van een PDF. Deze factuur vat de voorwaarden van de transactie samen. De verkoper verplicht zich om de klant bij levering alleen de afleverbon te overhandigen, maar geen kopie van de factuur. De factuur kan worden afgedrukt in de persoonlijke account.

4.3 Naast de vermelde prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld op de pagina verzendkosten en tijdens het bestelproces.

4.4 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.5 De klant kan kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in de online shop van de verkoper.

4.6 De klant kan betalen met een creditcard, via sofortüberweisung.de, of via Paypal. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet voor elke bestelling aan te bieden en naar andere betalingsmethoden te verwijzen.

4.7 Indien de klant in gebreke blijft met de betaling, is de verkoper gerechtigd een vertragingsrente van 5% boven de door de Europese Centrale Bank aangekondigde basisrente per jaar in rekening te brengen. Indien een hogere schade veroorzaakt door verzuim kan worden aangetoond, is de verkoper gerechtigd dit te vorderen.

4.8 De verkoper is gemachtigd om gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden om de betaling te verwerken. Als de klant met de betaling in gebreke blijft, kan de verkoper zijn vorderingen overdragen aan een incassobureau en de voor de betalingsverwerking benodigde persoonsgegevens aan deze derde partij overdragen. Als een derde partij betrokken is bij de verwerking van betalingen, wordt de betaling pas geacht te zijn verricht ten opzichte van ons als het bedrag conform het contract aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij er onbeperkt over kan beschikken.

4.9 De goederen worden alleen verkocht in gebruikelijke hoeveelheden. Dit heeft zowel betrekking op het aantal bestelde goederen als onderdeel van één bestelling als op het plaatsen van meerdere bestellingen voor dezelfde goederen, waarbij de afzonderlijke bestellingen een gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheid omvatten.

 

5. eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.
 

6. garantie volgens § 477 I BGB

De fabrieksgarantie van 1 jaar wordt verleend vanaf de datum van aankoop door ALPIN LOACKER GmbH, Kirlastraße 9, A - 6840 Götzis. Deze geldt in heel Europa. Het wettelijke garantierecht (aansprakelijkheid voor defecten) wordt niet beperkt door de garantie. De garantie dekt alle reparatie- en verzendkosten voor defecten die optreden tijdens de garantieperiode en die niet te wijten zijn aan slijtage, normaal gebruik of onjuiste behandeling. Neem in geval van een garantieclaim contact op met de bovengenoemde garantieverstrekker. Na het opsturen van het product en het overleggen van het aankoopbewijs wordt het product gratis gerepareerd of vervangen door een gelijkwaardig product.
 

7. inwisseling van vouchers

7.1 Tegoedbonnen die via de online shop van de verkoper zijn gekocht, kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper met behulp van het hiervoor bestemde online bestelformulier. Het is niet mogelijk om tegoedbonnen per telefoon, brief, fax of e-mail in te wisselen.

7.2 Tegoedbonnen en resterend tegoed kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar na het jaar waarin de tegoedbon is gekocht. Overgebleven tegoed wordt tot de vervaldatum bijgeschreven op de tegoedbonrekening van de klant.

7.3 Tegoedbonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere tegoedbonnen.

7.4 Als de waarde van de tegoedbon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden, worden geselecteerd om het verschil te vereffenen.

7.5 Er kunnen meerdere vouchers worden ingewisseld voor één bestelling.

7.6 Contante betaling van vouchers of tegoedbonnen is niet mogelijk.

7.7 De tegoedbon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de betreffende houder die de tegoedbon inwisselt in de online shop van de verkoper. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft ten aanzien van de onbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid of vertegenwoordigingsonbevoegdheid van de desbetreffende houder.
 

8 Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.
 

9. kennisgeving overeenkomstig art. 14 ODR-verordening

9.1 KLANTEN die consument zijn in de zin van artikel 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) hebben de mogelijkheid om een online geschillenbeslechtingsprocedure te voeren op het EU-portaal "Uw Europa" (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) met inschakeling van een erkende arbitrage-instantie. Daartoe hebben ze toegang tot het EU-platform voor onlinegeschillenbeslechting op de URL http//ec.europa.eu/consumers/odr/. 

9.2 De onlinegeschillenbeslechtingsprocedure is geen verplichte voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de bevoegde gewone rechtbanken, maar vormt een alternatieve manier om geschillen op te lossen die kunnen ontstaan in het kader van een contractuele relatie. 

9.3 Andere nationale bepalingen over de tenuitvoerlegging van arbitrageprocedures blijven onaangetast door de bovenstaande bepalingen in de punten 9.1 en 9.2. 

We willen erop wijzen dat het onlineplatform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/consumers/odr nog niet operationeel is. 
Ons e-mailadres is: bestellung@alpinloacker.at


10. plaats van jurisdictie

Indien de klant als koopman, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal vermogen met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland optreedt, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit dit contract voortvloeien. Indien de klant gevestigd is buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om een beroep te doen op de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant.

Wijziging van de verkoopvoorwaardenDe verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen op zijn website en in deze algemene voorwaarden. De bestelling zal onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de klant de bestelling plaatst, tenzij een wijziging van deze algemene voorwaarden vereist is door de wet of een overheidsbevel (in welk geval ze ook van toepassing zullen zijn op bestellingen die u eerder hebt geplaatst). Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, wordt die bepaling scheidbaar geacht en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

Minderjarigen: Wij bieden geen producten aan voor aankoop door minderjarigen. Onze producten kunnen alleen door volwassenen worden gekocht. Als de klant jonger is dan 18 jaar, mag hij/zij de online shop alleen gebruiken met de hulp van een ouder of wettelijke voogd.

11 Gratis productaanbiedingen

Als we gratis producten aanbieden in het kader van een promotie. Dan kan een klant één product per bestelling kopen of het gratis kopen. Deze promoties zijn normaal gesproken beperkt, dus het zou niet eerlijk zijn tegenover andere klanten als zij meer zouden mogen bestellen. Daarom heeft een klant maar recht op één gratis product.x

12.Bescherming van minderjarigen

De verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 is bij wet verboden. Ons wijnaanbod is daarom uitsluitend gericht op volwassenen. Met je bestelling verzeker je ons dat de ontvanger van de goederen ouder is dan 18 jaar.